Internasjonalt

Obamas tale viktig for fredsprosessen i Midt?sten

– Vegane p? Fosenhalv?ya blir tryggare, og det blir lagt til rette for meir effektiv transport b?de innan Fosen og til og fr? Trondheim. Utbetring og omlegging av fylkesvegane vil ?g vera med p? ? styrkja busetnad og n?ringsliv p? Fosen.
Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med at det i statsr?d i dag er gjort framlegg om delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i S?r- og Nord-Tr?ndelag.
Fosenpakka omfattar tre delpakker fordelt p? 17 ulike fylkesvegprosjekt, som lokale styresmakter har sett i prioritert rekkjef?lgje. Alle prosjekta ligg p? Fosenhalv?ya, med unntak av delprosjektet fylkesveg 710 Ingdal ? Valset, som ligg i Agdenes kommune. Fire prosjekt ligg heilt eller delvis i Nord-Tr?ndelag, resten ligg i S?r-Tr?ndelag.
Kostnadsoverslaget for prosjekt og tiltak i heile Fosenpakka er p? om lag 1,7 milliardar kroner. Samla kostnadsoverslag for delpakke 1 og 2 er om lag 1,3 milliardar kroner.
I tr?d med vedtak fr? lokale styresmakter skal Fosenpakka finansierast ved ein kombinasjon av fylkeskommunale midlar og bompengar.
Innkrevjinga av bompengar skal skje i dei to ferjesambanda Brekstad ? Valset og Flakk ? R?rvik. I tillegg blir det ein bomstasjon ved fylkesveg 715 ved Krinsvatn, s?r for krysset mellom fylkesveg 710 og 715 i Rissa kommune.
I forslaget til bompengeopplegg som det er lokalpolitisk tilslutning til, er det lagt opp til finansiering av prosjekt og tiltak innanfor delpakke 1 og 2. Oppstart av prosjekt innanfor delpakke 3 krev i utgangspunktet ny lokalpolitisk handsaming, slik at fylkeskommunane kan setja av naudsynte fylkeskommunale midlar.
Desse prosjekta er omfatta av Fosenpakka:
Delpakke 1 (prioritet 1 ? 5)
? Fylkesveg 717 Sund ? Bradden
? Fylkesveg 715 Vanvikan ? Ols?y, fylkesveg 715 Keiser?slia ? Ols?y (Kr?kmo) og fylkesveg 715 Vanvikbakkene. Ny fylkesveg 715 vil f?lgja dagens fylkesveg aust for Storevatnet.
? Fylkesveg 710 Ingdal ? Valset
? Fylkesveg 715 R?rvik
Delpakke 2 (prioritet 6 ? 12)

? Fylkesveg 715 R?rvik ? Vanvikan
? Fylkesveg 715 Ols?ybakkene
? Fylkesveg 715 Haugsdalen ? R?dsj?
? Fylkesveg 715 R?dsj? ? Krinsvatn
? Fylkesveg 715 Bru over Krinsvatn
? Fylkesveg 717 Bradden ? Stadsbygd ? R?rvik
? Fylkesveg Krinsvatn ? ?rnes

Delpakke 3 (prioritet 13 ? 17)
? Fylkesveg 710 Brekstad ? Botng?rd
? Fylkesveg 710 Botng?rd ? Krinsvatn
? Fylkesveg 715 Reppkleiv ? ?rg?rd
? Fylkesveg 14 Roan ? Reppkleiv
? Fyl.kesveg 193 Verrabotn ? Meltingen.
For kartskisse og fleire opplysningar ? sj?
Prop. 124 S (2010-2011) Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i S?r- og Nord-Tr?ndelag
0000

Similar Posts