Partier

?kt IKT-trussel: Sikkerhetsloven evalueres

Forsvarsministeren har besluttet ? evaluere sikkerhetsloven. ? Den teknologiske utviklingen g?r raskt, og vi m? p?se at loven er tilpasset dagens sikkerhetsutfordringer, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Sikkerhetsloven tr?dte i kraft 1. juli 2001 og har siden den gang v?rt gjenstand for mindre justeringer og tilpasninger.
?kt trussel
Den teknologiske utviklingen siden lovens ikrafttredelse inneb?rer bl.a. nye utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet. Trusselniv?et mot IKT-baserte informasjonssystemer er ?kende, og det er av stor betydning at verkt?yene til ? beskytte oss mot IKT-trusler er tidsriktige og dynamiske. Dette vil selvf?lgelig v?re et sentralt tema ogs? for en evaluering av sikkerhetsloven.
? Tiden er n? moden for ? foreta en mer helhetlig evaluering av loven for sikre at regelverket er oppdatert og tilpasset morgendagens utfordringer, sier Faremo.

Organisatorisk tilpasning
Den sikkerhetsmessige organiseringen som l? til grunn for etableringen av lovverket har ogs? endret seg siden loven ble innf?rt. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har siden den gang blitt skilt ut av Forsvarets organisasjon og etablert som et eget direktorat. Det er derfor behov for ? se n?rmere p? om den ?nye? organisatoriske endringen ogs? b?r f? betydning for utformingen av regelverket.
Vurderer ? styrke NorCERT
Et viktig verkt?y for ? effektivt kunne avverge og h?ndtere dataangrep mot IKT-baserte informasjonssystemer er Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT). NorCERT er del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og er Norges nasjonale senter for koordinering av h?ndteringen av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. I tillegg drifter og organiserer NorCERT et nasjonalt sensornettverk p? Internett. Det vil v?re en naturlig del av evalueringen ? se n?rmere p? behovet for ? styrke NorCERTs grunnlag gjennom sikkerhetsloven.
Evalueres i l?pet av 2011
Forsvarsministeren har derfor besluttet ? gjennomf?re en helhetlig evaluering av sikkerhetsloven for ? vurdere om det er behov for en revisjon av loven. Det vil p? denne bakgrunn nedsettes en arbeidsgruppe best?ende av personell fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvaret. Det tas sikte p? at arbeidet med ? evaluere loven vil v?re ferdigstilt innen utl?pet av 2011.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy