Internasjonalt

?kt kartlegging av havbunnen i Barentshavet og Lofoten

Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen lagt vekt p? at budsjettpolitikken ikke skal bidra til en s?rnorsk rente?kning og sterkere kronekurs. Regjeringen foresl?r derfor ? bruke ?kte strukturelle skatteinntekter og h?yere utbytteinntekter til ? redusere det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 15,2 milliarder kroner sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2011. P? enkelte omr?der har Regjeringen samtidig funnet rom for utgifts?kninger som ikke f?lger av utviklingen i regelstyrte ordninger.
Med Regjeringens forslag ansl?s den finanspolitiske innstrammingen, m?lt ved endringen i statsbudsjettets strukturelle, oljekorrigerte underskudd fra 2010 til 2011 som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, til 0,3 prosent, mot 0,2 prosent i Nasjonalbudsjettet 2011.
Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2011 ansl?s n? til 112,9 milliarder kroner, som er 15,2 milliarder kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2011. Med en forventet fondsavkastning i 2011 p? 123,2 milliarder kroner vil den ansl?tte bruken av oljeinntekter ligge 10,3 milliarder kroner under 4-prosentbanen, mens bruken av oljeinntekter i Nasjonalbudsjettet 2011 ble ansl?tt ? ligge 7,4 milliarder kroner over 4-prosentbanen.
Bevilgningsendringer som er fremmet tidligere i ?r bidrar til ? ?ke det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 1,3 milliarder kroner, mens bevilgningsendringer som fremmes i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011 bidrar til ? redusere det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet med 3,3 milliarder kroner. Inntektene utenom skatter og avgifter ?ker med 8,7 milliarder kroner, i hovedsak som f?lge av h?yere utbyttebetalinger, mens utgiftene ?ker med 5,4 milliarder kroner. Dette omfatter b?de endrede utgiftsanslag for regelstyrte ordninger og enkelte andre bevilgninger der uforutsette behov og endrede forutsetninger gj?r det n?dvendig med bevilgningsendringer. Regjeringen har ogs? prioritert noen utvalgte form?l utover dette.
Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter fra 2010 til 2011 ansl?s n? til 2,8 prosent, sammenlignet med regnskapet for 2010. I Nasjonalbudsjettet 2011 ble den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2010 til 2011 ansl?tt til 2? prosent. ?kningen i anslaget for den reelle, underliggende utgiftsveksten skyldes b?de lavere utgifter i 2010 enn lagt til grunn i fjor h?st og h?yere utgifter i 2011. H?yere l?nnsvekst enn tidligere lagt til grunn bidrar til at statsbudsjettets samlede prisvekst ogs? ?ker. Den nominelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter ansl?s n? til 6,3 prosent, mot 5,0 prosent i Nasjonalbudsjettet 2011.
H?yere l?nnsvekst enn tidligere antatt bidrar b?de til ?kte utgifter og ?kte inntekter p? statsbudsjettet. Virkningen p? skatteinntektene som f?lger av h?yere l?nnsvekst er innarbeidet i anslaget p? 13,2 milliarder kroner i ?kte strukturelle skatteinntekter. P? utgiftssiden av budsjettet foresl?s det ?kte utgifter p? til sammen 2,9 milliarder kroner knyttet til l?nnsoppgj?ret i staten og trygdeoppgj?ret. Resultatet av ?rets l?nnsoppgj?r for staten ansl?s ? gi en l?nnsvekst p? 3,9 prosent. Samlet l?nnsvekst for Norge ansl?s ogs? til 3,9 prosent, mens det i saldert budsjett ble lagt til grunn en l?nnsvekst p? 3? prosent. I tillegg viser beregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj?rene at l?nnsveksten i 2010 ble h?yere enn lagt til grunn i fjor?rets trygdeoppgj?r. I tr?d med retningslinjene for reguleringen av grunnbel?pet i folketrygden gis det etterslepskompensasjon i ?rets trygdeoppgj?r for h?yere l?nnsvekst i 2010 enn det som ble lagt til grunn i fjor.
P? bakgrunn av nye opplysninger om utgiftsutviklingen i de regelstyrte ordningene i folketrygden foresl?r Regjeringen ? redusere de samlede bevilgningene til folketrygden utenom arbeidsledighetstrygd med 135 millioner kroner i forhold til saldert budsjett. De st?rste endringene i anslagene for folketrygden gjelder alderspensjon, arbeidsavklaringspenger og uf?repensjon. Flere personer under 67 ?r velger ? ta ut alderspensjon enn tidligere antatt, og de samlede utgiftene til alderspensjoner under folketrygden foresl?s ?kt med 2,9 milliarder kroner. Utgiftene til arbeidsavklaringspenger og uf?repensjon foresl?s satt ned med i alt 2,6 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. Utgiftsreduksjonene skyldes lavere vekst i antall mottakere og lavere gjennomsnittlig ytelse per mottaker enn tidligere ansl?tt.
Bevilgningene til planleggingen av fullskala CO2-h?ndtering p? Mongstad foresl?s redusert med i alt 940 millioner kroner. Forslaget inneb?rer reduserte utgifter til planlegging av CO2-fangst p? 375 millioner kroner, mens utgiftene til planlegging av transport og lagring av CO2 reduseres med 565 millioner kroner. Som f?lge av at det ?pnes for ? utrede alternative teknologier til aminteknologi, er det forventet at de samlede utgiftene til prosjektet med CO2-fangst vil ?ke. Utgiftene i 2011 reduseres imidlertid som f?lge av at ansl?tt varighet av prosjektet forlenges.
Regjeringen foresl?r videre ? bevilge 235 millioner kroner i kompensasjon til Opplysningsvesenets fond for inntektstap som f?lge av H?yesteretts dom om at tomtefesteinstruksen ikke kan gjelde for dette fondet.
Regjeringen foresl?r at det bevilges 261 millioner kroner for ? dekke utgifter til det norske bidraget til milit?roperasjonen i Libya. I tillegg foresl?r Regjeringen ?kte utgifter p? 42 millioner kroner til ? ?ke kvoten for overf??ringsflyktninger med 250 plasser p? bakgrunn av situasjonen i Middelhavsomr?det.
Regjeringen foresl?r ?kte utgifter p? til sammen 162 millioner kroner til kartlegging i nordomr?dene. Forslaget inkluderer 100 millioner kroner til Oljedirektoratet for ? gjennomf?re geologisk kartlegging i nordomr?dene i tr?d med Stortingets tilsagnsfullmakt som ble vedtatt i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010. Videre foresl?s det 62 millioner kroner til kunnskapsinnhenting i forbindelse med den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, herunder 44 millioner kroner til Mareano-programmet. Utgiftene til Mareano-programmet foresl?s benyttet til kartlegging av havbunnen vest for grenselinjen i Barentshavet og til ? fullf?re kartleggingen av Nordland VI.
P? Samferdselsdepartementets budsjett foresl?s det ? ?ke bevilgningene til oppf?lging av Nasjonal transportplan med til sammen 186 millioner kroner. Blant annet foresl?s bevilgningene til riksveiinvesteringer ?kt med 110 millioner kroner, som skal gi mer midler til planlegging, bedre veibelysning, midtdelere og utbedring av svinger p? utsatte omr?der. Videre foresl?s det 40 millioner kroner til vedlikeholdsoppgaver p? jernbanen blant annet p? strekningene Vestfoldbanen, S?rlandsbanen og ?stfoldbanen.
Regjeringen foresl?r ? styrke niv?et p? arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne med 2 600 plasser for andre halv?r 2011. Dette inneb?rer ?kte utgifter p? 67 millioner kroner, inkludert personellressurser i Arbeids- og velferdsetaten. I lys av den bedrede situasjonen i arbeidsmarkedet foresl?s det samtidig ? redusere antallet tiltaksplasser for ledige med 1 050 plasser i gjennomsnitt for ?ret, tilsvarende 2 100 plasser i andre halv?r. Som f?lge av redusert ledighet, vil andelen ledige som kan f? tilbud om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak ?ke noe, sammenlignet med hva som l? til grunn i saldert budsjett 2011. I tillegg reduseres bevilgningsbehovet som f?lge av lavere utgifter i 2011 til tiltak gjennomf?rt i 2010, samt overf?rt ubrukt bevilgning fra 2010. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak foresl?s samlet redusert med 296 millioner kroner.
For ? styrke Arbeids- og velferdsetaten foresl?r Regjeringen ? ?ke bevilgningene til drifts- og vedlikeholdsoppgaver med 104 millioner kroner. Dette er blant annet knyttet til modernisering av IKT-systemene i etaten, arbeidet for ? avdekke trygdemisbruk, oppf?lging av IA-tiltak og administrative ressurser til gjennomf?ringen av arbeidsmarkedstiltak.
Ny Giv er et prosjekt for ? ?ke fullf?ringen i videreg?ende oppl?ring. Regjeringen foresl?r ? ?ke utgiftene til prosjektet med 55 millioner kroner i 2011, b?de for ? gjennomf?re flere kompetanseutviklingstiltak i 2011 og for ? gi bedre oppf?lging til elever med svake grunnleggende ferdigheter.
P? Milj?verndepartementets budsjett foresl?r Regjeringen ? bevilge 57 millioner kroner til behandling av lakseparasitten Gyrodactulus salaris i Vefsn-regionen. Spredning av parasitten til tre store vann i Vefsn-regionen ble p?vist i desember 2010. Videre foresl?s det ? bevilge 45 millioner kroner for ? stabilisere grunnen under Bryggen i Bergen der lekkasjer av grunnvann har f?rt til setningsskader p? bygningene.
Regjeringen foresl?r 25 millioner kroner til ? etablere et tre?rig prosjekt ved Nordfjord sjukehus for ? utvikle tjenestetilbudet rettet mot de pasientgrupper som i framtiden vil ha st?rst behov for spesialisthelsetjenester lokalt. Videre foresl?r Regjeringen 5 millioner kroner til ? opprette et lokalmedisinsk senter for kommunene i Sogn ved sykehuset i L?rdal, i samarbeid mellom Helse F?rde HF og kommunene lokalt.
Regjeringen foresl?r en engangsbevilgning p? 30 millioner kroner til rehabiliteringsprosjekter og utstyr i universitets- og h?yskolesektoren. Bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foresl?s ?kt med 5,3 millioner kroner. Midlene vil bli benyttet til ?kt bemanning og investeringer i kj?ret?y. Videre foresl?r Regjeringen ? bevilge 20 millioner kroner til anskaffelse av utstyr og materiell til Beredskapstroppen i Oslo politidistrikt.
Inntektene utenom skatter, avgifter og renter foresl?s ?kt med til sammen 8,6 milliarder kroner. Av dette utgj?r utbytteinntekter 6,7 milliarder kroner. Endringene skyldes i hovedsak nye opplysninger om utbyttebetalingene fra selskaper under N?rings- og handelsdepartementet. Utbyttet fra Statkraft ?ker med 2,8 milliarder kroner som f?lge av vesentlig bedre resultat i 2010 enn tidligere ansl?tt. De st?rste ?kningene for de b?rsnoterte selskapene gjelder DnB NOR ASA, Telenor ASA, og Norsk Hydro ASA.
Utenom utbytter ?ker inntektene som f?lge av at garantiansvaret for den eldste SUS/Baltikum-ordningen under Garanti-instituttet for eksportkreditt opph?rte i 2010, og det foresl?s ? tilbakef?re 142 millioner kroner til statskassen. Utgifter til ODA-godkjente flyktningtiltak i Norge p? budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet refunderes over Utenriksdepartementets budsjett. Det foresl?s at refusjonsinntektene ?kes med 116 millioner kroner i tr?d med samlede ?kte ODA-godkjente flyktningutgifter.
Tabellen under oppsummerer forslag om bevilgningsendringer i Statsbudsjettet 2011 som er fremmet tidligere i ?r, og Regjeringens forslag til endringer i samleproposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2011. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomheten og l?netransaksjoner er ikke medregnet. Endringer p? poster som inng?r i korreksjonene ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag.

Tabell 1.1 Anslagsendringer og forslag om bevilgningsendringer som inng?r i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen
mill. kroner

Endrede utgifter og inntekter fremmet tidligere i ?r, nettoeffekter

1 290

?kt bost?tte til h?ye energiutgifter
321

Overgangsregler for pensjonistbeskatningen, netto
320

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
310

N?dnett (trinn 1), endringer i framdrift, netto
174

Oppryddingstiltak ifm. grunnst?tingen av Godafoss
110

Utvidet tollfri handel med landbruksvarer etter E?S-avtalen
35

Redningshelikoptertjenesten
14

Reindriftsavtalen
7

+
Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

5 388

Inntekts- og trygdeoppgj?r mv.
2 900

Pensjonskostnader i helseforetakene
1 600

Merverdiavgiftskompensasjon til kommunene
500

Statens l?nekasse for utdanning
290

Milit?roperasjonen i Libya
261

Kompenasjon til Opplysningsvesenets fond
235

Vei og jernbane
186

Kartlegging i nordomr?dene
162

Lostjenesten
140

Pensjoner utenom folketrygden
137

Poliklinisk virksomhet i helseforetakene
125

Eksportfinans ASA, utbetaling i henhold til garantiavtale
106

Driftsutgifter til Arbeids- og velferdsetaten
104

Omsorgssentre for enslige mindre?rige asyls?kere under 15 ?r
89

N?dnett, utbygging av trinn 2
78

Elektrisitetssparing i husholdningene
70

Gyrobehandling i Vefsn-regionen
57

Ny Giv
55

Bryggen i Bergen
45

?kt kvote for overf?ringsflyktninger
42

Anslagsendringer i folketrygden
-112

Integreringstilskudd og oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
-135

Barnetrygd og kontantst?tte
-142

Arbeidsmarkedstiltak
-296

Bost?tte
-379

Planlegging av fullskala CO2-h?ndtering p? Mongstad
-940

Andre endringer, netto
211


Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

8 708

?kte utbytteinntekter, netto
6 671

Nedbetaling av driftskreditter fra helseforetakene
1 600

Avslutning av SUS/Baltikum ordningen
142

Refusjon av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge
116

Skatte- og avgiftsendringer
74

Andre forslag, netto
105


Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv.

13 185
=
Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet
– 15 214
Kilde: Finansdepartementet
__________________________
Les mer:
Andre pressemeldinger:
God utvikling i norsk ?konomi
Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett
Endringar i offentleggjeringa av skattelista
Flere hybridbiler f?r lavere avgift
Dokumenter:
Meld. St. 2 (2010?2011) Revidert nasjonalbudsjett 2011
Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011
Prop. 116 LS (2010?2011) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Mer om tall:
Tallene bak figurene i Meld. St. 2 (201-2011)
Finansministerens pressekonferanse:
Nett-TV
Lysark til pressekonferansen
Pressehefte
0000

Similar Posts