Kulturpolitikk

?kte bevilgninger som f?lge av angrepene 22.7

Rettferdig fordeling og utjevning er grunnleggende verdier for Regjeringen. – Vi ser n? at forskjellene er redusert siden 2006. Vi vil fortsette arbeidet med ? redusere de ?konomiske forskjellene i Norge. Det er et m?l i seg selv at forskjellene er sm?, fordi et samfunn uten store forskjeller skaper bedre vilk?r for ? utvikle et mer rettferdig og solidarisk samfunn, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Finansdepartementet legger i dag fram fordelingsmeldingen som presenterer Regjeringens langsiktige strategi for ? utjevne ?konomiske og sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom.
– F?rst og fremst vil vi videreutvikle den nordiske modellen. Gjennom denne har vi sikret sterk ?konomisk vekst kombinert med omfattende fellesskapsl?sninger, et godt sosialt sikkerhetsnett og en jevn l?nnsstruktur, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Arbeidslinja er sentral i den nordiske modellen og i Regjeringens politikk. Sysselsettingen i Norge er h?y, og vi har samtidig Europas laveste arbeidsledighet. Dette er viktig for finansieringen av velferdsstaten. Sammen med en koordinert l?nnsdannelse bidrar det ogs? til jevnere inntektsfordeling. Tilknytning til arbeidslivet er i tillegg den viktigste enkelfaktoren som hindrer fattigdom for den enkelte. Det er et overordnet m?l ? sikre fortsatt h?y sysselsetting og lav arbeidsledighet, blant annet gjennom den ?konomiske politikken, det inntektspolitiske samarbeidet, en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og ved ? legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, sier Johnsen.
Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet om et organisert arbeidsliv og forebygge useri?sitet i arbeidsmarkedet og sosial dumping. Regjeringen jobber aktivt for ? ?ke sysselsettingen for de som har vanskelig for ? f? innpass p? arbeidsmarkedet og vil legge fram en jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig skal gode inntektssikringsordninger gi ?konomisk trygghet for de som av ulike ?rsaker er avsk?ret fra arbeidslivet.
En utdanning for livet
– Vi vil at alle skal ha like muligheter til ? utnytte sine evner og n? sine m?l, uavhengig av sosial bakgrunn. Gode barnehager og et godt utdanningssystem som er tilgjengelig for alle er de viktigste arenaene for ? sikre det. Ikke noe er viktigere for ? skape mindre forskjeller p? lang sikt, sier Kristin Halvorsen
I dag har alle barn rett til barnehageplass, og en viktig milep?l i norsk barnehagehistorie er dermed n?dd. Etter en kraftig satsing p? barnehageutbygging vil Regjeringen rette innsatsen mot kvalitet og innhold i barnehagen. Regjeringen ?nsker at flere skal gjennomf?re videreg?ende oppl?ring. Fullf?rt videreg?ende oppl?ring er i ?kende grad en forutsetning for deltakelse i arbeidslivet. Regjeringen vil ogs? legge til rette for at s? mange som mulig skal kunne fullf?re en formell utdanning og oppgradere sin kompetanse gjennom hele livsl?pet. Det innf?res blant annet fors?k i tre fylker knyttet til arbeidslediges mulighet til ? fullf?re fagbrev.
Gode oppvekstvilk?r
Norge er blant landene i verden med minst forskjeller i levek?r. Det er f?rre med lavinntekt enn i de fleste andre land, og lavinntekt g?r i mindre grad i arv. Selv om andelen av befolkning med lavinntekt har v?rt relativt stabil de siste ?rene, er det likevel bekymringsfullt at antallet barn som lever i lavinntektsfamilier har ?kt. En viktig ?rsak til dette er den ?kte innvandringen de senere ?rene.
– Et hovedm?l med fordelingspolitikken er ? hindre d?rlige levek?r og fattigdom blant barn. Vi ?nsker ? gi alle barn muligheter til ? delta og utvikle seg, uavhengig av foreldrenes ?konomi. Like muligheter og gode oppvekstvilk?r er n?kkelen til jevn fordeling og gode levek?r, sier Kristin Halvorsen.
Gode fellesskapsl?sninger som sikrer alle barn og unge deltakelse er s?rlig viktige for familier med fattigdomsproblemer. Regjeringen vil i tillegg utrede hvordan aktivitetsst?tte til barn og unge i familier ber?rt av fattigdomsproblemer kan ivaretas. Regjeringen vil ogs? styrke barnevernet og utvikle et mer samordnet velferdstilbud til barn i utsatte livssituasjoner.
Bred fordelingspolitikk
Fordelingsmeldingen presenterer ogs? regjeringens politikk p? andre omr?der som er viktige for fordelingen.
Skattesystemet er et viktig redskap i fordelingspolitikken fordi det bidrar til rettferdig fordeling og gir ?konomisk handlingsrom til ? l?se viktige fellesoppgaver. Skattereformen har bidratt til ?kt omfordeling. I tillegg har regjeringen styrket omfordelingen gjennom endringer i formuesskatten. Hensynet til fordeling vil fortsatt veie tungt i utformingen av skattepolitikken framover og Regjeringen vil prioritere fellesskap framfor kutt i det generelle skatte- og avgiftsniv?et.
Et kjennetegn ved den nordiske modellen er et bredt offentlig helsetilbud som bidrar til ? jevne ut sosiale forskjeller i samfunnet. Sosiale helseforskjeller henger n?rt sammen med forskjeller i levek?r og ulikeheter i inntekt. Arbeidet for ? redusere sosiale helseforekjeller krever langsiktig og m?lrettet innsats p? mange omr?der, og Regjeringen vil forsterke innsatsen for ? styrke folkehelsen.
En god bolig og et trygt bomilj? er en forutsetning for en stabil tilknytning til arbeidslivet, for ? ta utdanning og for et godt sosialt nettverk. Det er ogs? en viktig del av barns oppvekstvilk?r. Den sosiale boligpolitikken vil v?re en viktig del av fordelingspolitikken ogs? framover.
_____________________
Les mer:
Meld. St. 30 (2010?2011) Fordelingsmeldingen
Lysark til presentasjonen
0000

Similar Posts