Internasjonalt

Omd?mmeprosjekt i Volda f?r 200 000 i Bulystmidlar

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knadar. Eitt av prosjekta som no f?r 3 millionar kroner i st?tte er Kysten er klar, eit samarbeidsprosjekt i kommunane Fr?ya, Hitra, Hemne, Bjugn og ?rland.
– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med og skape attraktive lokalsamfunn. Me er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i behandlinga av s?knadar.
Gjennom bulystsatsinga har vi utfordra norske lokalsamfunn p? kva innhald dei vil gi til omgrepet attraktive lokalsamfunn. Vi har f?tt mange, ulike svar. Engasjementet har vore stort. Det setter vi stor pris p?. Kysten er klar fokuserer p? temaet integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar til regionen. Dette er i tr?d med nasjonale m?l.
– Me veit at over 70 prosent av folketilveksten i Noreg kjem fr? innvandring fr? utlandet. I distriktsomr?de er det mange kommunar som dei siste ?ra har hatt ei meir positiv folketalsutvikling, nettopp av den grunn. Det er difor ei klar m?lsetting ? s?rgje for at tilflyttarar trivst og blir buande, slik at desse tala kan bli meir stabile og vedvarande, seier statsr?d Navarsete.
– Kommunane har klare ambisjonar for prosjektarbeidet, der det skal m?last kor mange som blir verande, kven som hentar familien sin, kor mange som investerer i eigen bustad, og om det kjem nye etableringar av verksemder. Det skal bli spennande ? sj? resultata fr? dette arbeidet om nokre ?r, avsluttar statsr?d Liv Signe Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy