Partier

Oppholdstillatelse p? nett

Finansdepartementet sendte i h?st forslag til endringer i regelverket for SkatteFUNN ut p? h?ring. Forskningsr?det er positive til at regelverket gj?res tydeligere, men har ogs? forslag til ytterligere forbedringer.

Endringsforslagene er i hovedsak av teknisk natur, og omfatter presiseringer og tydeliggj?ringer p? omr?der der dagens forskrift har v?rt uklar. Forskningsr?det ?nsker velkommen et klarere og tydeligere regelverk, men n?r det gjelder enkelte av forslagene har R?det et syn som klart avviker fra departementets.

Dette gjelder:

? Begrepet Forskning og utvikling
? Behandling av inntekter fra prosjektet
? Timesatser
Begrepet Forskning og utvikling
Internasjonale trender viser en sterkt voksende tjenestesektor, og det erkjennes i ?kende grad at politisk st?tte og virkemidler p? dette omr?det er underutviklet. Forskningsr?dets erfaring er at forskriften for SkatteFUNN kan oppfattes som ekskluderende spesielt for tjenestesektoren. Forskningsr?det foresl?r derfor nye formuleringer som ikke skal virke ekskluderende for denne sektoren.

Behandling av inntekter fra prosjektet
Finansdepartementets forslag kan inneb?re at verdiskaping fra prosjektets resultater skal komme til fradrag i kostnadsgrunnlaget. Dette betyr i s? fall at vellykkede prosjekter m? tilbakebetale st?tten fra SkatteFUNN. Her har Forskningsr?det en klar tilbakemelding til departementet: Bedrifter som lykkes skal ikke straffes for det. Forskningsr?det mener at dette forslaget vil svekke ordningens hovedhensikt, nemlig ? v?re et insentiv til ?kt forskningsinnsats og spredning av forskningsresultater. Tilbakebetaling av st?tte vil ogs? inneb?re avregningsproblematikk og annet som vil gj?re ordningen mer byr?kratisk b?de for bedriftene og for staten.

Timesatser
Finansdepartementet foresl?r en ?kning i maksimal timesats fra 500 til 530 kroner per time. Forskningsr?det mener at denne timesatsen er altfor lav, og foresl?r at maksimal timepris skal ?kes til 1000 kroner pr. time. Dette vil ogs? harmonere med Forskningsr?dets ?vrige satser for prosjektst?tte.

Mer sjener?se insentiver
Generelt er Forskningsr?det av den oppfatning at SkatteFUNN-ordningen fungerer godt og er et viktig virkemiddel i innovasjonspolitikken. Dette utelukker imidlertid ikke at Forskningsr?det ogs? ser behov for ? videreutvikle ordningen ut over det som er foresl?tt av Finansdepartementet i denne omgang.

? Den internasjonale utviklingen etter at SkatteFUNN ble vedtatt har g?tt i retning av at flere land har innf?rt mer sjener?se skatteinsentiver enn de man har i Norge. P? et senere tidspunkt vil det derfor v?re ?nskelig ? dr?fte med Finansdepartementet og andre relevante instanser hvorvidt det kan v?re fornuftig med en gjennomgang og mulig forbedring av rammebetingelsene i SkatteFUNN, sier Forskningsr?dets administrerende direkt?r, Arvid Hallén.

Trer i kraft 2011
De nye endringene i SkatteFUNN-ordningen vil etter planen tre i kraft fra januar 2011, og vil gjelde b?de eksisterende og nye prosjekter. Finansdepartementets h?ringsnotat og h?ringsinstansenes svar er tilgjengelig p? departementets nettsider.

Skrevet av: Ellen Heggestad0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy