Internasjonalt

?stfold f?r 280 millionar til samhandling

Kommunane i Troms fylke f?r 153 millionar kroner til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og utskrivingsklare pasientar neste ?r.
I samband med samhandlingsreforma f?r kommunane overf?rt om lag 5 milliardar kroner over rammetilskotet i 2012. Dette er fordi kommunane f?r nye oppg?ver ved innf?ring av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og ?konomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar.
– Nye oppg?ver skal kommunane f? kompensasjon for. Desse oppg?vene f?r kommunane handlingsrom til ? l?yse sj?lve eller saman med andre kommunar og i samarbeid med spesialisthelsetenesta, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Betre folkehelse og betre helsetilbod til innbyggjarane n?r der dei bur er m?let med samhandlingsreforma.
– Det vil l?nne seg for kommunane ? halde folk friske. Vi skal bli betre p? f?rebygging og flinkare til ? tilby det som skal til i forkant i staden for ? reparere i etterkant, seier Navarsete.
Midlane vert fordelte gjennom inntektssystemet til kommunane. Fordelinga baserar seg p? alderssamansettinga i befolkninga og tek omsyn til at behandlingskostnadene er aukande med alder.
Enkelte kommunar vil kunne ha h?gare kostnader ved kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar ved innf?ringstidspunktet enn det som fordelinga i inntektssystemet fangar opp. Desse vil i ein overgangsperiode f? ein kompensasjon utover det som vert fordelt gjennom kostnadsn?kkelen. Regjeringa vil i statsbudsjettet kome tilbake til niv? og retning p? kompensasjonen.
Tabellen under viser ei berekning p? kor mykje kommunane i Troms fylke vil f? gjennom kostnadsn?kkelen i inntektssystemet. Dei endelege tala vil avvike noko fr? anslaget sidan endelege rammer vert fastsett i statsbudsjettet og kriteriedata om befolkningsutviklinga i kommunane er oppdaterte.
Fordeling av samhandlingsmidlar
Bel?p i 1000 kr
1901 Harstad
23 427
1902 Troms?
57 533
1911 Kv?fjord
3 212
1913 Sk?nland
3 364
1915 Bjark?y
653
1917 Ibestad
2 023
1919 Gratangen
1 434
1920 Lavangen
1 276
1922 Bardu
4 029
1923 Salangen
2 296
1924 M?lselv
6 744
1925 S?rreisa
3 435
1926 Dyr?y
1 554
1927 Tran?y
1 945
1928 Torsken
1 167
1929 Berg
1 108
1931 Lenvik
11 381
1933 Balsfjord
6 313
1936 Karls?y
2 760
1938 Lyngen
3 552
1939 Storfjord
1 913
1940 K?fjord
2 537
1941 Skjerv?y
2 969
1942 Nordreisa
5 041
1943 Kv?nangen
1 558
Troms
153 225
Kommuneproposisjonen 2012
Prop. 115 S (2010-2011)
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts