Politikk

Patientens egna ?sikt viktig d? substitutionsv?rden utvecklas

Patientens egna ?sikt viktig d? substitutionsv?rden utvecklas
a8

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad d? substitutionsv?rden för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. V?rdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfr?gningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

M?let med undersökningen var att ta reda p? varför patienter avbryter substitutionsv?rden. P? s? sätt kan man vidta ?tgärder som kan förhindra avbrott. 10 personer inom substitutionsv?rden i Aarhus, Stavanger, Ume?, Helsingfors och Esbo intervjuades för rapporten.
Enligt forskaren Jani Selin, som har sammanställt rapporten, visade projektet att det finns ett behov av att systematiskt dokumentera varför patienterna väljer att avbryta v?rden och hur allmänt det är.
– Det är viktigt att veta varför behandlingen avbryts bland annat för att kunna trygga kontinuerlig v?rd för patienter inom den psykiatriska v?rden. En avbruten substitutionsbehandling kan betyda att ocks? den psykiatriska v?rden avbryts, säger Selin.
Trots att de olika v?rdsystemen i de fyra nordiska länderna skiljer sig fr?n varandra finns det i alla länder patienter inom substitutionsv?rden med likadana erfarenheter av en balansg?ng mellan v?rd, ett drogfritt liv och ett liv med droger.
– Man bör beakta dessa patienters personliga behov av psykosocialt stöd, deras individuella rehabiliteringsfaser och behandlingsm?l inom de olika v?rdsystemen. Det behövs tydliga instruktioner, utbildning av personalen och ?tgärder som främjar ett aktivt deltagande i v?rden bland patienterna. Regelbundna brukarenkäter som används för en utveckling av v?rden kunde vara ett s?dant steg, konstaterar Selin.
Undersökningen är en del av Nordens Välfärdscenters jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksv?rden (NoLoM) Syftet med projektet är bland annat utreda hur missbruksbehandlingen och v?rdresurserna kan organiseras bättre d? konsumtionen av rusmedel ökar samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I projektet jämförs missbruksv?rdens utformning, organisering och resultat p? lokal niv?.
Ytterligare information:
forskare Jani Selin, tfn 050 378 0720050 378 0720050 378 072, jani.selin(at)gmail.com
forskare Kerstin Stenius, tfn 040 553 2374040 553 2374040 553 237, kerstin.stenius(at)nordicwelfare.org
specialr?dgivare Pia Rosenqvist, tfn 040 510 3933040 510 3933040 510 393pia.rosenqvist(at)nordicwelfare.org
www.nordicwelfare.org/nolom

A to już wiesz?  We develop the Nordic welfare model

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy