Internasjonalt

Politiske samtaler med Brasil

Oppl?ringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gj?res mer faglig relevant. I samarbeid med skoler over hele landet starter Kunnskapsdepartementet opp et bredt utviklingsprogram. 10 millioner kroner blir n? fordelt til kompetanseutvikling for l?rere og utvikling av gode opplegg for undervisning i norsk, matematikk og engelsk p? yrkesfag.
I hvert fylke skal det velges ut en ?knutepunktskole? som skal fungere som en base for utvikling av slike opplegg for det enkelte fylke. I tillegg har departementet allerede etablert et samarbeid med 99 videreg?ende skoler i alle landsdeler som ogs? trekkes aktivt inn i utviklingsprogrammet.
Bedre gjennomf?ring i yrkesoppl?ringen var et sentralt budskap da kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag innledet p? Nasjonal oppl?ringskonferanse i Troms?, der hun la vekt p? arbeidet med ? sikre at flere fullf?rer videreg?ende oppl?ring.
– Mange elever og l?rere opplever fellesfagene innen yrkesoppl?ringen som fjernt fra de yrkesvalgene elevene har gjort. Dette m? vi endre, slik at oppl?ringen blir mer reelevant og motiverende. Jeg mener dette vil bidra til at flere fullf?rer yrkesfagoppl?ringen, sier Halvorsen.
Det skal ogs? opprettes et eget nettverk av l?rere ved ?knutepunktskolene? som skal v?re ambassad?rer for prosjektet. Disse vil ha som oppgave ? samle l?rere fra andre videreg?ende skoler til erfaringsutveksling, utviklingsarbeid og andre former for samarbeid.
Kunnskapsministeren viser til at altfor mange yrkesfagelever sliter med motivasjonen og dropper ut av videreg?ende skole:
– En viktig ?rsak til dette er at mange elever opplever at fellesfagene har liten relevans for faget de utdanner seg i. Det kan ogs? v?re et problem at mange fellesfagl?rere mangler kunnskap om de yrkene utdanningsprogrammet leder fram mot. Mange etterlyser ogs? gode pedagogiske verkt?y for ? praksisrette oppl?ringen. Dette haster det ? f? gjort noe med, sier Kristin Halvorsen.0000

Similar Posts