Internasjonalt

Politiske samtaler med Skottland og Mosambik

– Vi har eit ansvar for ? ta vare p? og byggje opp kystkulturen v?r. Mange organisasjonar tilbyr i dag turistar og andre gjester opplevingsturar som viser tradisjonane og kulturen vi har innan fiske. Det er viktig ? leggje til rette for desse akt?rane, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Fart?y som ikkje er f?rde opp i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet kan i dag berre nytte avgrensa typar fiskereiskapar. Eit h?ve til ? gje dispensasjonar vil gjere det mogleg for akt?rane ? nytte ogs? andre typar reiskapar i tilbodet sitt til turistar og andre gjester.
Fiskeri- og kystdepartementet har i dag sendt p? h?yring eit forslag til endring av reglane om reiskapsavgrensingar for fart?y som ikkje er merkeregistrerte. Forslaget g?r ut p? ? gjere det mogleg ? dispensere fr? dei generelle reiskapsavgrensingane i denne f?resegna av omsyn til kystkulturen.
Det er ein f?resetnad at det blir f?rt ein streng praksis med kven som skal f? slik dispensasjon. I forslaget er det lagt opp til at dispensasjon berre skal giast til museum, foreiningar, stiftingar og liknande som har som s?rskilt form?l ? fremme og ta vare p? kystkultur. Det blir vidare foresl?tt at dispensasjon berre skal giast i ?s?rskilte tilfelle? dersom fiske med den oms?kte reiskapen er ?n?dvendig? for ? fremme kystkulturform?l.
0000

Similar Posts