Internasjonalt

Presseinvitasjon: ny mottaker av statens ?resl?nn

Illustrasjonsfoto:
Colourbox.no
Utvalet som har sett p? bruk av tvang i psykisk helsevern leverte i dag utgreiinga si til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Mandatet har vore ? greie ut om etiske, faglege og rettslege sider n?r det gjeld reglar om tvang og praksis ved bruk av tvang innan psykisk helsevern. Utvalet skulle sj? p? dette i lys av lova om pasientrettar og menneskerettane.
? Me ?nskjer ? redusere og kvalitetssikre bruk av tvang der det er naudsynt. Utgreiinga eg har motteke i dag vert sv?rt viktig i dette arbeidet. Eg kjem om kort tid til ? sende utgreiinga p? h?yring slik at alle som er ber?rt f?r sagt si meining om utvalet sine forslag, seier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.

Utvalet har vore leia av advokat Kari Paulsrud.
Utvalet meiner det er behov for ? snevre inn adgangen til bruk av tvang som verkemiddel for ? yte helsehjelp, og anbefaler at pasientane sin rett til sj?lv ? bestemme vert styrka n?r det gjeld sp?rsm?l om behandling. Utvalet foresl?r derfor at det ikkje skal kunne brukast tvang overfor personar som er i stand til ? ta avgjerd om helsehjelp p? eiga hand.
Utvalet meiner det er behov for ? oppretthalde adgangen til bruk av tvang overfor personar med alvorlege psykiske lidingar som fungerer d?rleg og som ikkje er i stand til ? ta ei kvalifisert avgjerd om helsehjelp p? eiga hand.
Ved fare for sj?lvmord og ved fare for andre sitt liv og helse meiner utvalet at omsynet til pasienten sin rett til sj?lv ? bestemme m? vike, slik at det i desse situasjonane vil vere h?ve til ? bruke tvang sj?lv om pasienten er i stand til ? ta ei kvalifisert avgjerd om helsehjelp.
Utvalet anbefaler endringar i systemet for kontroll og overpr?ving. Ein foresl?r ? etablere ein felles instans for kontroll og overpr?ving for alle vedtak som vert fatta med heimel i psykisk helsevernloven, og at dette vert lagt til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
Les utvalgets utgreiing her.
F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy