Partier

Pressekonferanse ? melding om Statens pensjonsfond

Ein fersk rapport konstaterer mykje godt arbeid med internkontrollen i kommunane, sj?lv om arbeidet i for stor grad er fragmentert og usystematisk.
– End? betre internkontroll i kommunane vil bety mindre behov for statleg kontroll, p?peiker kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Rapporten er laga av KPMG p? oppdrag fr? KS og med st?tte fr? Kommunal- og regionaldepartementet.
– Kommunane m? sj?lve finne fram til eigna m?tar ? utvikle styringa og kontrollen i verksemda si p?. Det gjev den beste tilpassinga og dermed h?gast effektivitet. Gode rutinar og gode system er avgjerande for ei best muleg bruk av ressursane og dermed best muleg tenester til innbyggjarane, seier Navarsete.
Rapporten gjer greie for korleis einskildkommunar arbeider med heilskapleg styring, handtering av avvik, innkj?p og informasjonstryggleik.
– N?r internkontrollen er del av det daglege arbeidet, blir risikoen for svikt i rutinane mindre. Ut fr? kjennskapen til eiga verksemd, risikovurderingar og systematisk oppf?lging, kan kommunane komme langt ved eiga hjelp og dei kan l?re av kvarandre, seier Navarsete.
KS legg mellom anna opp til ? f?lgje opp rapporten med eit idéhefte til korleis kommunane kan bli end? betre p? internkontroll.
Fylkesmennene har f?tt beskjed fr? regjeringa om ? ta omsyn til den kommunale eigenkontrollen i planlegginga, prioriteringa og gjennomf?ring av tilsynet retta mot kommunane. Slik kan ein f? st?rst mogleg nytte av tilsyn og unng? un?dig dobbeltarbeid.
– Eg meiner at god styring og kontroll internt i kommunane kan leggje grunnlag for redusert statleg styring og tilsyn. Dette b?r ?g kommunane sj?lve vere opptekne av, seier Navarsete.
Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering. Rapporten og omtale: Usystematisk internkontroll i kommunesektoren (KS’ nettsider).
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts