Internasjonalt

Pressetreff med samferdselsminister Kleppa og justisminister Storberget om prikkbelastningsordningen

Kommunane i ?stfold fylke f?r 280 millionar kroner til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og utskrivingsklare pasientar neste ?r.
I samband med samhandlingsreforma f?r kommunane overf?rt om lag 5 milliardar kroner over rammetilskotet i 2012. Dette er fordi kommunane f?r nye oppg?ver ved innf?ring av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og ?konomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar.
– Nye oppg?ver skal kommunane f? kompensasjon for. Desse oppg?vene f?r kommunane handlingsrom til ? l?yse sj?lve eller saman med andre kommunar og i samarbeid med spesialisthelsetenesta, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Betre folkehelse og betre helsetilbod til innbyggjarane n?r der dei bur er m?let med samhandlingsreforma.
– Det vil l?nne seg for kommunane ? halde folk friske. Vi skal bli betre p? f?rebygging og flinkare til ? tilby det som skal til i forkant i staden for ? reparere i etterkant, seier Navarsete.
Midlane vert fordelte gjennom inntektssystemet til kommunane. Fordelinga baserar seg p? alderssamansettinga i befolkninga og tek omsyn til at behandlingskostnadene er aukande med alder.
Enkelte kommunar vil kunne ha h?gare kostnader ved kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar ved innf?ringstidspunktet enn det som fordelinga i inntektssystemet fangar opp. Desse vil i ein overgangsperiode f? ein kompensasjon utover det som vert fordelt gjennom kostnadsn?kkelen. Regjeringa vil i statsbudsjettet kome tilbake til niv? og retning p? kompensasjonen.
Tabellen under viser ei berekning p? kor mykje kommunane i ?stfold fylke vil f? gjennom kostnadsn?kkelen i inntektssystemet. Dei endelege tala vil avvike noko fr? anslaget sidan endelege rammer vert fastsett i statsbudsjettet og kriteriedata om befolkningsutviklinga i kommunane er oppdaterte.
Fordeling av samhandlingsmidlar
Bel?p i 1000 kr
0101 Halden
30 700
0104 Moss
30 983
0105 Sarpsborg
53 489
0106 Fredrikstad
75 942
0111 Hvaler
4 482
0118 Aremark
1 593
0119 Marker
3 955
0121 R?mskog
845
0122 Tr?gstad
5 273
0123 Spydeberg
5 178
0124 Askim
14 755
0125 Eidsberg
11 047
0127 Skiptvet
3 469
0128 Rakkestad
7 941
0135 R?de
7 266
0136 Rygge
14 371
0137 V?ler
4 128
0138 Hob?l
4 367
?stfold
279 785
Kommuneproposisjonen 2012
Prop. 115 S (2010-2011)
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts