Partier

Regelendring for familieinnvandring med barn f?dt i Norge

De norske lovendringene, som trer i kraft 24. desember, omfatter blant annet en strengere utvisningsbestemmelse som inneb?rer at alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud.
Samtidig innf?res en ny maksimalgrense i utlendingsloven for hvor lenge en utlending kan sitte frihetsber?vet i p?vente av utreise. Mens det tidligere ikke har v?rt nedfelt noen slik grense i loven, settes n? grensen, i samsvar med returdirektivet, til 18 m?neder. – Vi ser at retur er avgj?rende for en effektiv flyktning- og migrasjonspolitikk og direktivet bidrar til et felleseuropeisk l?ft p? omr?det, sier justisminister Knut Storberget i en nettsak p? Justis- og politidepartementets hjemmeside.

Bakgrunnen for gjennomf?ringen er Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet. Lovendringene inneb?rer at flere med ulovlig opphold vil bli utvist med et fremtidig innreiseforbud.0000

Similar Posts