Internasjonalt

Regjeringen foresl?r ? styrke Arbeids- og velferdsetaten med 84,6 millioner kroner

– Nye tog og innf?ring av ein ny grunnrutemodell med auka og betre togtilbod i Austlandsomr?det gjer det mellom anna n?dvendig med byggjearbeid ved ein del stasjonar. I tillegg kjem investeringar som gjeld straumforsyninga for togtrafikken. Jernbaneverket har no gjennomf?rt kvaltitetssikring og avklaringar for desse tiltaka. I statsr?d i dag blir det derfor gjort framlegg om at Samferdselsdepartementet skal f? fullmakt til ? starta opp prosjekta. Dette er eit viktig steg i retning av ? realisera den varsla forbetringa av togtilbodet p? Austlandet, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Forslaget om slik fullmakt omfattar desse investeringsprosjekta:

Banestraumforsyninga p? Austlandet ? kj?p av to straumomformarar:
Prosjektet har ei kostnadsramme p? 219 millionar kroner. Innanfor vedteken investeringsl?yving for 2011 er det sett av 30 millionar kroner til prosjektet.

Eidsvoll stasjon – bygging av parkeringsspor for tog: Prosjektet har ei kostnadsramme p? 203 millionar kroner. I statsbudsjettet for 2011 er det innanfor Jernbaneverket sitt investeringsbudsjett sett av 15 millionar kroner til prosjektet. Detaljplanarbeidet er kome i gang og blir vidaref?rt i 2011. Anleggsarbeidet p? parkeringsspora skal etter planen ta til og gjennomf?rast i 2012.

Frogner stasjon ? bygging av kryssingsspor: Prosjektet har ei kostnadsramme p? 329 millionar kroner. I statsbudsjettet for 2011 er det innanfor Jernbaneverket sitt investeringsbudsjett sett av 7 millionar kroner til prosjektet. Arbeidet med regulerings- og detaljplanen for prosjektet er kome i gang. Byggjearbeida skal etter planen ta til tidleg i 2012 og vera ferdig i 2013.

Lillestr?m stasjon ? bygging av parkeringsspor for tog: Prosjektet har ei kostnadsramme p? 362 millionar kroner. I statsbudsjettet for 2011 er det innanfor Jernbaneverket sitt investeringsbudsjett sett av 14 millionar kroner til prosjektet. Sj?lve anleggsarbeida skal etter planen gjennomf?rast i 2012.

Lillestr?m stasjon ? forlenging av spor 13 mot Kongsvingerbanen: Prosjektet har ei kostnadsramme p? 156 millionar kroner. Innanfor Jernbaneverket sitt investeringsbudsjett for 2011 er det sett av 10 millionar kroner til sporforlenginga. Arbeidet med detaljplanar er i gang. Anleggsarbeida skal etter planen gjennomf?rast i 2012.

For fleire opplysningar ? sj?:
Prop. 119 S (2010-2011) Ein del saker p? Samferdselsdepartementets omr?de
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy