Internasjonalt

Regjeringen innf?rer veterandag 8. mai

Statssekret?r Rikke Lind ?pnet onsdag landets f?rste maritime industri-inkubator i Flor?.
Industri-inkubatoren ble besluttet opprettet i desember 2010, og jobber med utvikling av nye maritime forretningsideer basert p? eksisterende kompetanse.

Bedrifter som deltar er STX Norway Flor?, STX Norway Flor? Design, GdF Suez, Statoil og Saga Fjordbase, i samarbeid med statlige SIVA – Selskapet for industrivekst.

Forprosjektet for en maritim industri-inkubator i Flor? ble sluttf?rt h?sten 2010 med gode resultater. SIVA gikk 19. desember 2010 inn p? eiersiden i selskapet med 200 000 kroner, og skal i tillegg bidra med driftskapital i en 5-?rs periode. De involverte bedriftene deltar ogs? b?de p? eiersiden og med driftskapital. Inkubatorselskapet etableres formelt i mai.

– Jeg er glad for at vi har lykkes med ? f? med relevante og sentrale maritime industrimilj?er i Flor?-omr?det, i samsvar med intensjonene i verftspakken, sier statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet Rikke Lind.

Hun understreker at det har v?rt et stort engasjement b?de fra industrimilj?ene, fylkeskommunen og kommunen i gjennomf?ringen av forprosjektet.

Flor? var ett av i alt fem maritime industri-milj?er som fikk midler gjennom regjeringens tiltakspakke for verft og utstyrsleverand?rer v?ren 2010. Det er n? gitt klarsignal for igangsetting av alle de fem industri-inkubatorene.

? Sterke maritime industrimilj?er i Flor?, p? Stord, p? Sunnm?re og p? S?rlandet har gjennom disse inkubatorene g?tt sammen om ? satse p? innovasjon og nyskaping. Jeg har god tro p? at dette vil bidra til ? sikre eksisterende samt skape nye arbeidsplasser og opprettholde v?r posisjon som internasjonalt ledende p? det maritime feltet, sier statssekret?r Rikke Lind.

For sp?rsm?l ta kontakt med: NHD pressevakt: 90251303

Om SIVA og industri-inkubatorer:
Selskapet for industrivekst SIVA SF er et statsforetak eid av N?rings- og handelsdepartementet. SIVA jobber for innovasjon og n?ringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmilj?er.

En industri-inkubator opprettes i samarbeid med én eller flere st?rre industribedrifter. Inkubatoren skal stimulere til utvikling av ny virksomhet gjennom bruk av eksisterende kompetanse. Verkt?yet er utpr?vd ved flere st?rre industribedrifter siden 2004, og det er oppn?dd gode resultater. Selve inkubatorkonseptet er utpr?vd og anerkjent internasjonalt.

SIVA fikk i revidert nasjonalbudsjett 2010 tildelt 25 mill. kroner til opprettelse av fem maritime industri-inkubatorer, i forbindelse med regjeringens tiltakspakke for verft og utstyrsleverand?rer. Sentrale maritime bedrifter, samt de respektive fylkeskommuner og kommuner, deltar i satsingen, som skal ha en varighet p? fem ?r. Inkubatorene skal arbeide for omstilling og nyetableringer gjennom bruk av den unike kompetansen Norge har innenfor de maritime n?ringene.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy