Valg

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Regjeringen foresl?r i dag ? oppheve konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Norges Bondelag advarer sterkt mot den voldsomme endringen i grunnlaget for norsk matproduksjon som det vil medf?re.
– Det er trist at vi har f?tt en landbruksminister som er mer opptatt av ? sikre kapitalen tilgang p? fritidseiendommer og spekulasjonsobjekter enn ? ivareta landets evne til ? produsere mat. Landbrukseiendommer er ikke som alle andre eiendommer. De s?rger for ? dekke et av befolkningens prim?rbehov, og denne ressursen ?nsker regjeringen n? at samfunnet skal gi fra seg kontrollen over, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
Bare tre prosent av Norge egner seg i dag til produksjon av mat. En fjerdedel av arealene ligger i de 30 mest folkerike kommunene i landet.
– Her vil det alltid v?re mange som b?de ?nsker og har r?d til ? kj?pe disse eiendommene til andre form?l enn matproduksjon. Ved ? fjerne flere av kravene for ? kunne eie denne jorda legger regjeringen opp til en priskonkurranse i disse omr?dene som unge b?nder ikke har mulighet til ? vinne, sier Bartnes
– Landbruket er i dag bygd opp nettopp rundt den selveiende norske bonden og familien. Dette er en viktig del av den norske modellen. Forslaget fra regjeringen inneb?rer at det i framtiden skal v?re fritt fram for aksjeselskaper, pensjonsfond og andre akt?rer med rene kommersielle interesser ? sikre seg kontroll over de norske landbruksarealene. Det legges n? i praksis opp til at en person eller et selskap skal kunne eie ei hel bygd. Norges Bondelag advarer sterkt mot ei slik utvikling.
Skyver b?ndene foran seg
I flere medier har landbruksministeren og andre representanter for regjeringen har i dag begrunnet dette forslaget med behovet for ? styrke b?ndenes eiendomsrettigheter. I v?r spurte Agri Analyse og Respons Analyse 1000 norske b?nder hvordan de mener en fjerning av konsesjonsloven vil innvirke p? landbruket der de bor (se vedlegg). S? mange som 7 av 10 mener dette vil sl? enten negativt eller sv?rt negativt ut.
– Vi mener det er uredelig av landbruksministeren ? skyve b?ndenes interesser foran seg i en sak der det i realiteten er stor motstand mot det hun foresl?r. Dette viser bare at norske b?nder er mer opptatt av at vi ogs? i framtiden skal v?re i stand til ? produsere mat her i landet, heller enn den kortsiktige gevinsten som landbruksministeren her tilbyr dem for ? g? ut av n?ringen, avslutter Bondelagets leder.
Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: 900 84 576
Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866
Om sp?rreunders?kelsen. Utreder i Agri Analyse, Hanne Eldby: 996 24 553

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy