Internasjonalt

Regjeringen vil ha ny arvelov

I dag ble Stortingets vedtak om ? gjennomf?re datalagringsdirektivet sanksjonert i statsr?d. Det vil styrke personvernet og gj?re politiet bedre rustet til ? bekjempe alvorlig kriminalitet.

? Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verkt?y for ? bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen g?r raskt, sier justisminister Knut Storberget.

Direktivet gjennomf?res ved endringer i ekomloven og straffeprosessloven. Lovendringene inneb?rer at teletilbydere p?legges en plikt til ? lagre elektroniske kommunikasjonsdata i seks m?neder, med bekjempelse av alvorlig kriminalitet som form?l. Kommunikasjonsdata sier noe om hvem som har kommunisert med hvem, hvor kommunikasjonen har funnet sted, n?r og hvordan. Innholdet i den elektroniske kommunikasjonen skal ikke lagres.

Personvernet styrkes ved at det etableres strengere regler for tilgang til dataene. Hovedregelen er at data etter domstolens kjennelse kun utleveres til politiet i saker der det er skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling med en strafferamme p? fire ?r, og bare dersom data antas ? ha vesentlig betydning for etterforskningen.

? Med denne lovendringen styrker vi rettssikkerheten for oss alle ved ? skape en balanse mellom hensynene til kriminalitetsbekjempelse og personvern, sier Storberget.

Lovendringene vil tre i kraft senest 1. april 2012 og skal evalueres etter fire ?r. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy