Partier

Regulering av fisket etter bl?kveite i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av bl?kveitefisket for 2011.
I den blanda norsk-russiske fiskerikommisjonen vart partane i 2009 samde om ein totalkvote for bl?kveite p? 15 000 tonn per ?r i tre ?r framover. Partane vart ogs? samde om ein fordelingsn?kkel som gir Noreg ein kvote p? 7650 tonn bl?kveite i 2011. Av dette kvantumet er 750 tonn avsett til forsking. Avtalen med Russland gjer det lettare ? regulere fisket i tr?d med tilr?dingar fr? Det internasjonale r?d for havforsking (ICES).
Ordninga med at kystfl?ten sitt direktefiske etter bl?kveite vert gjennomf?rt i to periodar om sommaren vert vidaref?rt i 2011. Dette for ? ta omsyn til varierande fisketilgang langs kysten. F?rste periode startar 30. mai og andre periode startar 1. august. Maksimalkvotane er fastsett til 10, 12 og 14 tonn, avhengig av lengda p? fart?yet. Fisket vil likevel verte stoppa n?r ein reknar periodekvotane p? h?vesvis 2160 tonn og 1440 tonn for ? vere oppfiska. Fart?y som deltek f?r krav om dagleg rapportering, slik at salslaga har fortl?pande oversikt over samla fangstkvantum.
P?meldingsordninga vert ikkje vidaref?rt.
Konvensjonelle kystfart?y over 28 meter st?rste lengd kan ikkje kan ha meir enn 14 tonn bl?kveite som bifangst.
For havg?ande konvensjonelle fart?y og tr?larar vert reguleringane vidaref?rte som i 2010.
Kontaktpersonar:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40
Avdelingsdirekt?r Sverre Johansen, 22 24 64 470000

Similar Posts