Partier

Regulering av fisket etter tobis i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011. I tr?d med tilr?dingar fr? Havforskingsinstituttet er det fastsett ein kvote p? 60 000 tonn i norske farvatn.
Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet har i samarbeid med n?ringa arbeidd med ein ny forvaltningsmetode for tobis. Ein vil no g? over til omr?debasert forvaltning. Det vil seie at norske farvatn blir delt inn i fleire omr?de som skal opnast og stengjast annakvart ?r. P? denne m?ten vil ein del av gytebestanden i eit omr?de vere freda kvart ?r. Slik vil ein sikre m?let om berekraftige tobisbestandar p? alle viktige felt.
I tillegg er det fastsett ein kvote p? 20 000 tonn i EU-sona, i tr?d med den bilaterale kvoteavtalen mellom Noreg og EU.
For 2011 vil omr?da 1a, 2a og 3a vere opne for fiske, sj? kartet under og forskrift for detaljar.

Kontaktpersonar:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40
Avdelingsdirekt?r Sverre Johansen, 22 24 64 470000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy