Internasjonalt

Riksveg 2 Kongsvinger ? Slomarka: 16,5 kilometer firefelts veg ferdig hausten 2014

– Utbetringa av vegen Grime ? Vesleelva vil gi tryggare, meir milj?venleg og effektiv trafikk, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Arbeidet med utbetring av denne fylkesvegstrekninga i S?ndre Land kommune i Oppland kan finansierast ved ein kombinasjon av fylkeskommunale midlar og bompengar. Prosjektet har ei kostnadsramme p? 193 millionar 2011-kroner, g?r det fram av eit forslag som blei lagd fram i statsr?d i dag.
Strekninga Grime ? Vesleeleva p? fylkesveg 34 er 10,3 kilometer lang. Dagens veg er smal og svingete, har eit d?rleg vegfundament og ei vegbreidd som varierer mellom 5,5 og 7 meter. Prosjektet omfattar utbetring av vegen til tofelts veg, med 7,5 meter vegbreidd. Det skal ?g byggjast om lag 7,1 kilometer ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 34. I tillegg kjem utbetring av 34 busslommer og arbeid som f?rer til at om lag 120 bustader f?r ein meir trafikksikker tilkomst til fylkesveg 34. Det vil dessutan bli gjennomf?rt st?yskjermingstiltak for om lag 80 bustader.
Anleggsarbeidet skal etter planen starta i 2011 og vil vera ferdig i 2013.
For kartskisse og fleire opplysningar ? sj?:
Prop. 103 S (2010-2011) Finansiering og utbetring av fylkesveg 34 p? strekninga Grime ? Vesleelva i S?ndre Land kommune i Oppland
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy