Partier

Riksveg 80: Tryggare trafikk og kortare reisetid med ny Tverlandet bru

– Ny riksveg 80 mellom L?ding og Vikan gir trafikantane tryggare veg, med betre standard og kortare reisetid. Utbygginga f?rer ?g til at det blir samanhangande gang- og sykkelveg mellom Tverlandet og Bod? sentrum. Anleggsarbeidet kan ta til i sommar. Eg vonar at den nye vegen kan opnast for trafikk i slutten av 2013, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Eit forslag om utbygging og finansiering av riksveg 80 L?ding ? Vikan i Bod? kommune blei lagt fram i statsr?d i dag.
Prosjektet omfattar bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medrekna den om lag 700 meter nye Tverlandet bru mellom L?ding aust for Hopsfjorden og Vikan industriomr?de vest for Hopsfjorden. Den nye brua, med tilf?rselsvegar, vil korta inn vegen mellom L?ding og Bod? med om lag to kilometer og fjerna ei rasutsett strekning ved Hopshamran. Bygging av 2,8 kilometer gang- og sykkelveg er ?g ein del av prosjektet.
Brua f?r fire felt og midtrekkverk, medan det blir tofelts veg p? begge sider av Hopsfjorden. L?ysinga med fire felt p? brua har samanheng med at trafikken er venta ? veksa vesentleg i l?pet av levetida til brua. Dersom brua blir bygd med to felt, vil det vera vanskeleg og kostnadskrevjande ? utvida brua til fire felt p? eit seinare tidspunkt, eller alternativt ? byggja ei ny bru.
Prosjektet har ei samla kostnadsramme p? 629 millionar 2011-kroner. I tr?d med lokale ynske og vedtak skal utbygginga finansierast ved ein kombinasjon av statlege l?yvingar og bompengar.
Kartinformasjon samt alle dokument om saka:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger/riksveg-80-tryggare-trafikk-og-kortare-r.html?id=631474
For meir informasjon – ta kontakt med Samferdselsdepartementet via: Pressetelefon: 919 14 777 (kvardagar kl. 08 – 16) E-post: [email protected] www.regjeringen.no/sd0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy