Politikk

Rovdyra m? vike for mer norsk lammekj?tt

I et intervju i Tr?nder-Avisa 22. august sier statssekret?r Klima- og milj?departementet Lars Andreas Lunde (H) at saueb?nder noen steder m? gi opp for ? gj?re plass til rovdyrene. Dette med klar henvisning til ynglesoner for bj?rn. Utsagnet opprettholdes i Lundes innlegg 29. august. Samtidig framhever landbruks- og matminister Sylvi Listhaug at Regjeringen satser p? ?kt produksjon av sau og lammekj?tt. Etter v?rens jordbruksoppgj?r er det sau Listhaug trekker frem som den produksjonen Regjeringa har lagt spesielt godt til rette for, og hun ?nsker at produksjonen av lammekj?tt i Norge skal ?ke. Dette er meget forvirrende signaler fra Regjeringen.

Norges Bondelag st?tter m?let om at saueproduksjonen skal ?ke, men da kan vi ikke samtidig avvikle saueholdet i yngleomr?det for bj?rn. B?nder med dyr p? utmarksbeite i indre deler av Hedmark og Nord-Tr?ndelag har over flere ti?r levd med ?kende rovviltbestander som har gjort betydelige tap og skader p? husdyra. Disse omr?dene har ynglesoner for bj?rn, jerv, gaupe og ulv (Hedmark) som overlapper hverandre. Overlappingen gir dyr p? beite mye st?rre belastning i disse omr?dene enn andre steder. Dersom husdyr ikke kan beite i disse omr?dene og beiten?ringa m? legge ned, bryter det med det todelte m?let i norsk rovdyrpolitikk om at vi b?de skal ha ei b?rekraftig beiten?ring og rovdyr samtidig.

Dersom rovdyrene dreper og skader s? mye sau i yngleomr?dene at det ikke lenger er forsvarlig ? drive med utmarksbeite, er ikke svaret ? legge ned beiten?ringa. Svaret m? v?re ? redusere antall rovdyr. ? bruke ressursene i utmarka til matproduksjon, og beitedyras ve og vel m? ha forrang framfor bestanden av rovdyr.
Av Einar Frogner og Trine Hasvang Vaag, begge styremedlemmer i Norges Bondelag.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0100

Similar Posts