Partier

Samferdselsbudsjettet 2011 svikter p? investeringer:

Forslaget til samferdselsbudsjett inneb?rer at etterslepet p? vei og jernbane i forhold til regjeringens egen Nasjonal transportplan ?ker. Spesielt alvorlig er situasjon for investeringene, som ligger hele 3,1 milliarder bak planen. Dette vil forsinke en rekke viktige vei- og jernbaneprosjekter for n?ringslivet, sier NHOs administrerende direkt?r John G. Bernander.
Budsjettet representerer ikke den opptrappingsplanen regjeringen selv har lovet for ? l?se samferdselsutfordringene for n?ringslivet og befolkningen. Samlet ligger regjeringen n? 2,3 milliarder kroner etter transportplanen p? vei og jernbane.
NHO er skuffet over at regjeringen i denne situasjonen ikke tar i bruk prosjektfinansiering og alternative finansieringsformer, p? tross av en bred og tverrpolitisk enighet om dette p? Stortinget. Dagens modell for gjennomf?ring gir lite effektiv ressursbruk. Plankapasiteten er for lav og planprosessen tar for lang tid. Prosjektfinansiering som fler?rlig budsjettering og OPS ville gitt mer samferdsel for pengene, raskere realisering av prosjektene og klare tids- og kostnadsbesparelser b?de for n?ringslivet og samfunnet for ?vrig, sier Bernander.
Det er imidlertid bra at regjeringen ?ker bevilgningene til vedlikehold med 1,5 milliarder kroner i statsbudsjettet. Med dette overoppfylles rammen til dette form?let i NTP med om lag 900 mill. kr.
Positiv kollektivsatsing
Statsbudsjettet representerer ogs? en positiv satsing p? kollektivtransport i norske byomr?der gjennom ?kning av niv?et p? bel?nningsordningen for bedre kollektivtransport p? om lag 100 mill. kr. Regjeringen har med dette v?rt lydh?r overfor n?ringslivet og gjort grep som vil v?re et bidrag til milj?forbedringer og fremkommeligheten ogs? for n?ringslivets transport.
Utbytte fra Avinor
NHO st?tter ikke forslaget om ?kt utbytte fra Avinor p? hele 315 mill. kr. Dette vil redusere mulighetene for n?dvendige og l?nnsomme investeringer i lufthavnene, sier John G. Bernander.
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef ?yvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: [email protected]

Similar Posts