Partier

Samferdselsministeren vil ha statusrapport for ekspressbussmarknaden

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i l?pet av 2011 f? utarbeidd ein statusrapport for ekspressbussmarknaden. ? Samferdselsdepartementet vil gjerne vita meir om tenestetilbodet, marknaden og inntektsgrunnlaget for ekspressbussane, seier statsr?den.
I Nasjonal transportplan for 2010-2019 finst det ein eigen omtale av ekspressbusspolitikken. – Regjeringa ?nskjer eit meir tilgjengeleg kollektivtilbod med fleire avgangar, kortare reisetid og auka regularitet. Ekspressbussmarknaden h?yrer naturleg med i ein samla strategi for kollektivtransporten, seier statsr?den.
P? lange og mellomlange strekningar er ekspressbussen eit effektivt og fleksibelt alternativ til individuell transport. Bussane bind den eine bykjerna saman med den andre, og gjennoom eit fleksibelt stoppm?nster undervegs, slik at ein effektivt dekkjer eit vidt spekter av persontransporttenester. Til saman utgjer bussrutene eit relativt finmaska nett som bind regionar saman. Busstrafikken tek kundar prim?rt fr? biltrafikken, og avlastar slik sett b?de vegnett og milj?.
M?lsettinga med statusrapporten er ? f? betre oversikt over utviklinga i ekspressbussmarknaden etter liberaliseringa av marknaden i 2003. Liberaliseringa var basert p? at marknaden best?r av kommersielle fylkesgrensekryssande bussruter. N?ringa opplevde ein sterk vekst de f?rste ?ra etter liberaliseringa. Samferdselsdepartementet er ansvarleg for ekspressbusspolitikken, sj?lv om l?yveforvaltninga er delegert til fylkeskommunane, og treng kunnskap om denne marknaden, til d?mes om utvikling i tenestetilbod, talet p? reisande og omsetning, og korleis inntektene utviklar seg, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

For fleire opplysningar – sj?:
Nasjonal transportplan 2010-2019 – ekspressbusspolitikken
Samferdselsministerens innlegg 24. november 2010 p? Norway bussekspress sitt operat?rm?te

For meir informasjon – ta kontakt via:
Pressevakttelefonen, tlf.: 919 14 777 (kvardagar kl. 08-16)
0000

Similar Posts