Kulturpolitikk

Skal gi sikrere drift

Kvinnedelen av kommunestyra landet rundt aukar ikkje etter valet i haust. – Flest menn styrer Kommune-Noreg ogs? dei fire neste ?ra. Dette er skuffande, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Nye tal fr? SSB viser at kvinnedelen i kommunestyra og blant ordf?rarane i Noreg har stagnert. Kvinnedelen av representantane er no p? 38 prosent, medan 62 prosent av representantane er menn. Dette er om lag dei same delane som i f?rre periode. I formannskapa er 41 prosent av representantane kvinner og 59 prosent menn. Berre 96 av 429 ordf?rarar er kvinner. I f?rre periode var 97 av 430 ordf?rarar kvinner.
– For ? sikre eit vitalt, framtidsretta lokaldemokrati, er vi avhengig av at den politiske leiinga i kommunane er representative. Dei skal representere folket. D? m? fleire kvinner inn. Eg ?nskjer st?rre breidde og mangfald i styre og stell, seier Navarsete.
Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken er regjeringa si satsing for ? auke kvinnedelen i kommunestyra og i leiarverva spesielt. 22 kommunar har pr?vd ut ulike tiltak for ? f? fleire kvinner inn i lokalpolitikken. M?let er ? sj? effekten av ulike tiltak. D? kan ein vurdere om nokre tiltak skal innf?rast for alle kommunar.
– Prosjektkommunane har no kome opp p? landsniv?. 32 prosent av ordf?rarane her er kvinner. Her finst sv?rt gledelege enkeltresultat. Til d?mes har ?ygarden og Luster som starta med 17 prosent kvinnedel, no oppn?dd ein historisk kvinnedel i kommunestyra sine p? respektive 51 og 42 prosent, seier Navarsete.
Same auken har ein ikkje i alle kommunar. Nokre kommunar har faktisk l?gare kvinnedel enn f?r.
– Vi m? no systematisk g? gjennom erfaringane fr? prosjekt-kommunane for ? finne ut korleis ulike tiltak har virka inn. Forskarar skal bidra. N?r evalueringa er ferdig, gir den grunnlag for ? vurdere verkemiddel som kan styrkje kvinnedelen b?de i kommunestyra og i leiarverva, seier Navarsete.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Formannskaps- og ordf?rervalg 2011. Statistisk sentralbyr?.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy