Partier

Skal l?fte kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

? Jeg innf?rer ti tiltak for ? bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Vi m? redusere feil og s?rge for rett behandling til rett tid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren understreker at helsetjenesten i Norge er god. Likevel er det rom for forbedringer.
? Mange gj?r en solid innsats. Men forskning viser at det gj?res for mange feil og at pasienter ikke f?r den oppf?lgingen de skal. Det skal vi n? ta et krafttak for ? gj?re noe med, sier Anne-Grete Str?m-Erichsen.
? Fristbruddene skal bort, og informasjonen til pasientene skal bli bedre. Dette har jeg tatt opp med de regionale helseforetakene i dag, sier statsr?den.
Statsr?den lanserer n? ti hovedvirkemidler som skal styrke b?de kvalitet og pasientsikkerhet.
Krav til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid blir foresl?tt lovfestet.
?kt satsing p? kvalitet i kommunehelsetjenesten. Det foresl?s ? stille nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetilbudet, og det utredes et nasjonalt kvalitetssystem for prim?rhelsetjenesten.
?kt satsing p? pasientsikkerhetsarbeid, blant annet gjennom lovforslag knyttet til nytt l?rings- og rapporteringssystem, samt etablering av utrykningsenhet i Statens Helsetilsyn.
Bedre tilgjengelighet gjennom kutt i ventetider p? behandling, ingen fristbrudd, god og lik tilgjengelighet til prim?rhelsetjenesten og opprettelse av en offentlig helseportal p? nett. Statsr?den ber i et brev om at pasientene skal f? bedre informasjon om frister og rettigheter fra sykehusene.
Etablere flere nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling, og stille krav om at disse f?lges.
Videreutvikling av regionale handlingsplaner for viktige pasientgrupper, og l?pende oppf?lging av at planene f?lges.
Bedre systemer for kvalitetsm?ling skal p? plass, blant annet gjennom nordisk samarbeid og sentrale helseregistre.
Sikring og videreutvikling av kompetansen hos helsepersonell.
Sterkere nasjonal styring av h?yspesialisert behandling og innf?ring av nye behandlingsmetoder
Gjennomf?ring av pasientsikkerhetskampanje i 2011, med fokus p? risikoomr?der som infeksjoner og legemiddelh?ndtering.
? Jeg f?r personlig mange brev, ser medieoppslag og f?r henvendelser om pasienter som p?peker mangler knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Samtidig ser vi eksempler p? at helseforetak tenker nytt og tar tak i problemstillingene, sier Str?m-Erichsen.
Akershus universitetssykehus er et godt eksempel p? et helseforetak som gjennom aktivt kvalitetsarbeid har f?tt til gode resultater. Ahus har gjennom m?lrettede tiltak redusert antallet u?nskede hendelser med komplikasjoner og skader med 43 prosent i perioden 2007 til 2009.
? Sykehuset har ogs? gjennom ledelsesfokus og systematisk arbeid redusert tallet p? personer som har f?tt sykehusinfeksjoner med rundt 800 fra 2008 til 2009, sier helse- og omsorgsministeren.
? Samhandlingsreformen vil ogs? v?re et viktig bidrag p? dette omr?det. Bedre organisering av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ? og samarbeidet mellom disse ? vil gi bedre kvalitet for den enkelte. Kvalitet og pasientsikkerhet vil ogs? f? et s?rskilt fokus i ny nasjonal helse- og omsorgsplan, sier Str?m-Erichsen.
Les brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om fristbrudd og informasjon til pasienten (PDF)0000

Similar Posts