Partier

Sletting av fingeravtrykk

24 ulike organisasjonar f?r n?r fem millionar kroner til saman for ? auke kunnskapen blant veljarane f?r kommune- og fylkestingsvalet hausten 2011. Debattar, valaviser, nettsider p? ulike spr?k og avis i blindeskrift er blant tiltaka.
M?let med tilskotsordninga er ? auke kunnskapen om val og ? auke valdeltakinga. Departementet har prioritert tiltak retta mot ungdom, innvandrarar og veljarar med behov for s?rleg tilrettelagt informasjon.

– Innvandrarar og ungdom har l?gare valdeltaking samanlikna med andre grupper i samfunnet. Eg h?per at tiltaka kan bidra til at blant andre fleire ungdom og nordmenn med innvandrarbakgrunn vel ? bruke r?ysteretten sin, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Statsr?den understrekar ogs? at dette er s?rskilt viktig ved kommunestyre- og fylkestingsval der langt fleire innvandrarar har r?ysterett samanlikna med stortingsval.
Interessa for tilskotsordninga har vore stor, og departementet fekk heile 82 s?knadar.
– Eg set stor pris p? den store interessa som finst landet rundt for ? auke kunnskapen om val og valdeltakinga. Det er mange kreative tiltak og eg har stor tru p? at slikt arbeid kan skapa meir engasjement f?r valet, seier Navarsete.
Det er eit stort spenn i kva slags organisasjonar som f?r tilskot til valtiltak ? og kva dei ulike tiltaka g?r ut p?. Organisasjonane skal mellom anna arrangere seminar om demokrati, valduellar og valm?te, dei skal lage radiospottar p? ei rekke ulike spr?k, lage eigne valaviser og spreie informasjon gjennom nettverksarbeid.
Desse tiltaka kjem i tillegg til det generelle informasjonsarbeidet Kommunal- og regionaldepartementet og kommunane gjer for ? informere veljarane om regelverk, fristar og praktisk informasjon rundt valet.
F?lgjande organisasjonar f?r st?tte:
Agenda X v/ Antirasistisk Senter
CalliidLagadus
Det Vietnamesiske – Norske forbund (VINOF)
Islamabad Rawalpindin Welfare Society (Regd) Norway
KIM Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Landslaget for lokalaviser
Landsr?det for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
MIRA Ressurssenter
Morsmal Interesseorganisasjon
Mot til ? meina
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Bygdeungdomslag (NBU)
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for utviklingshemmede
Radio Latin-Amerika
Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flykninger i Norge (RISAF)
Somalia Sports & Culture
Somaliland Women Solidarity Association
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim v/Batteriet Midt-Norge
Stiftelsen Klar Tale
S?r-Tr?ndelag felles innvandrerr?d
Ungdommens fylkesr?d ?stfold
Utrop – Norges f?rste flerkulturelle avis
Vest-Telemark N?ringsutvikling AS
Under f?lgjer ei kort omtala av dei ulike tiltaka der KRD har gitt st?tte til heile eller delar av prosjektet:
Det Vietnamesiske – Norske forbund (VINOF) har f?tt 9000 kroner til ? arrangere eit seminar for ? auke kunnskapen om val og ? auke valdeltakinga. Deltakarane skal f? informasjon om val, politiske parti, kvifor ein b?r bruke r?ysteretten sin, og kor og korleis ein r?yster.
MIRA Ressurssenter har f?tt 280 000 kroner til ? arrangere stands/valdueller og dialogm?te i Oslo-omr?det. Dei skal ogs? produsere informasjonsmateriell som skal omsettast til fleire spr?k. Materiellet skal distribuerast rundt i heile landet. Det skal ogs? haldast ein avsluttande workshop.
Utrop har f?tt 92 000 kroner til si avis som rettar seg mot alle etniske grupper med nyheiter, aktualitetar og debatt. Utrop skal gi ut ei spesialutg?ve av avisa med fokus p? val. Utgjevinga skjer i dei st?rste byane, annan kvar uke fram til valdagen.
Norsk Folkehjelp har f?tt 507 000 kroner til “KvinnerKan-programmet”. Dei skal arrangere ulike valforberedande aktivitetar. Dei skal halde seminar rundt om i landet med oppl?ring og informasjon, drive nettverksarbeid og informere om brukarmedverking .
Morsmal Interesseorganisasjon har f?tt 35 000 kroner til ? lage ei nettside med valinformasjon og valnyheiter for minoritetsspr?klege. Sida vil ha informasjon p? norsk og engelsk, i tillegg til inntil 75 andre spr?k. Nettsida skal ogs? fungere som eit debattforum i forkant av valet i 2011.
Somalia Sports & Culture har f?tt 50 000 kroner til ? lage valsendingar og spottar med informasjon om valet for radio.
Somaliland Women Solidarity Association har f?tt 70 000 kroner til ? arrangere informasjons- og dialogm?te for ? auke valdeltakinga og kunnskapen om val.
KIM Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene har f?tt 350 000 kroner til ? arrangere fleire regionale valsamlinger.
Islamabad Rawalpindin Welfare Society (Regd) Norway har f?tt 25 000 kroner til ? leggje til rette informasjon om valet og halde debattm?te der representantar fr? alle parti som stiller liste skal inviterast.
Radio Latin-Amerika har f?tt 95 000 kroner til ? produsere og sende radiospottar p? ulike spr?k om valet. Dei vil ogs? ha direktesendingar fr? valm?te der ulike politiske parti og innvandrarorganisasjonar deltar.
Agenda X v/ Antirasistisk Senter har f?tt 200 000 kroner til ? gjennomf?re kampanjen “Stem og bestem 2011?. Den rettar s?rskilt merksamt mot bruk av r?ysteretten og skal gi ?kt kunnskap om val og det politiske system. Det skal utarbeidas informasjonsmateriell som vil verte distribuert rundt om i landet.
S?r-Tr?ndelag felles innvandrerr?d har f?tt 22 500 kroner til ? arrangere m?nadlege fellesm?te med politikare fr? alle parti. M?lgruppa vil vere forskjellige etniske grupper, med s?rleg fokus p? ungdom og fyrstegongsveljarar.
Ressurs- og integrasjonssenter for Afghanske flykninger i Norge (RISAF) har f?tt 12 000 kroner til ? halde informasjonsm?te og gi ut informasjonsbrosjyrar som skal bidra til ?kt kunnskap om val blant afghanere.
Landslaget for lokalaviser har f?tt 750 000 kroner til prosjektet “Ung & engasjert, val 2011”. Prosjektet inkluderar ? lage valavis og valkalender, halde ein valkonferanse, opprette eit ungdomspanel, lage meiningsm?lingar og gi ut eit idéhefte om korleis ein kan auke valdeltaking.
Norges Bygdeungdomslag (NBU) har f?tt 90 000 til prosjektet ?Stem & Bestem?. M?let er ? skape kunnskap om val og demokrati. Minst to utg?ver av medlemsbladet vil v?re spesielt valretta og internettsida deira vil fokusere p? politiske tema som distriktspolitikk, kollektivtransport, utdanning og landbruk. Dei skal ogs? lage ein kampanje med valvettreglar, og arrangere valkafé.
Ungdommens fylkesr?d i ?stfold har f?tt 200 000 kroner til eit seminar om val og som rettar seg mot auka engasjement og valkunnskap hos ungdom.
Landsr?det for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har f?tt 300 000 kroner for ? lage ein kampanjenettside med informasjon om valet.
CalliidLagadus har f?tt 300 000 kroner til ? omsetja og tilpasse valhefta som gis ut av Avis i Skolen til samisk.
Norsk forbund for utviklingshemmede har f?tt 325 000 kroner til ? gi ut kursheftet “Kommunevalg” og til ? halde kurs for veljare med psykisk utviklingshemming. M?let er ? gi denne gruppa moglegheit til ? kunne foreta sj?lvstendige val og ? kunne delta utan diskriminering og p? lik linje med alle andre. Dei skal ogs? arbeide for ? auke merksemda i kommunar og politiske parti om veljare med psykisk utviklingshemming. Kursmateriell skal sendast ut til 19 fylkeslag og 207 lokallag.
Stiftelsen Klar Tale har f?tt 808 500 kroner til ? gi ut ei s?rskilt utg?ve av avisa “Klar Tale” om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Avisa har eit opplag p? 100 000, dette inkluderar papiravisar, avis lest inn p? CD og avis trykt i blindeskrift. Avisa blir ogs? tilgjengeleg som PDF-ffiler, opplest som podkast p? nettsiden www.klartale.no og p? www.skolenettet.no. Avisa vil gjeres tilgjengeleg med bevisst bruk av bilde, teikningar og grafikk.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim v/Batteriet Midt-Norge har f?tt 100 000 kroner til ? arrangere m?tepunkt, kurskveldar og til ? halde valvake for brukarane av sentra til Kirkens Bymisjon. M?let er ? gi denne gruppa betre kunnskap om val og betydinga av ? benytta r?ysteretten sin.
Norges Blindeforbunds Ungdom har f?tt 80 000 kroner til ? lage ei universelt utforma nettside med informasjon om kvifor det er viktig ? bruke r?ysteretten. Dei vil ogs? gjere partias program tilgjengelege der og informere om partias kampsakar.
Mot til ? meina har f?tt 140 000 kroner til ein informasjonskampanje retta mot unge som skal gjeres tilgjengelig for alle kommunar og fylkeskommunar i landet. For ? treffe ungdom, skal det vil ungdom v?re involvert i utvikling av kampanjen.
Vest-Telemark N?ringsutvikling har f?tt 150 000 kroner for ? halde eit tverrpolitisk valarrangement for heile Telemark med politiske debattar og tema. M?let er ? auke engasjementet for fylkestingsvalet i Telemark og ? f? fleire til ? bruke r?steretten sin.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts