Internasjonalt

Solheim lanserer ny melding om milj? og utvikling

– Regjeringa vil at flest muleg skal kunne etablere seg i eigd bustad. For vanskelegstilte som er i eit grenseland for om dei b?r eige eller leige, kan konseptet ?Leige f?r eige? vere eit godt alternativ, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Den nye modellen inneber at ein kombinerer Husbanken sine l?ne- og tilskotsordningar p? nye m?tar. F?rst kj?per kommunen ein bustad ved hjelp av grunnl?n og bustadtilskot for utleigebustader. Bebuaren leiger bustaden nokre ?r f?rst. Viss han etter kvart vil kj?pe bustaden, kan han f? startl?n og bustadtilskot til etablering.
– Eg vonar ordninga kan gje fleire mulegheit for ? eige ein bustad. Det er viktig at kommunane har eit breitt spekter av verkemiddel til disposisjon n?r dei skal hjelpe vanskelegstilte p? bustadmarknaden. Viss mange kommunar tek denne modellen i bruk, vil me vurdere ? f?lgje opp i seinare budsjettprosessar, seier Navarsete.
For 2011 disponerer Husbanken ei total l?neramme p? 15 milliardar kroner. Av desse er 8,2 milliardar kroner sett av til grunnl?n og 5,5 milliardar kroner til startl?n. Det er i tillegg sett av 405 millionar kroner til bustadtilskot til utleigebustader og 400 millionar kroner til bustadtilskot til etablering og tilpassing av bustad.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00. 0000

Similar Posts