Partier

Solheim p? befaring i forbindelse med nasjonalparkarbeid

Personer som vitner i sak om menneskehandel kan etter utlendingsforskriften innvilges oppholdstillatelse i Norge. Nye instrukser fra Justisdepartementet endrer praksis.

Form?let er at ofre for menneskehandel kan bist? politiet uten frykt for represalier. Ny instruks tydeliggj?r at det i visse tilfeller vil kunne gj?res unntak fra hovedregelen om at vitneforklaring m? v?re avgitt overfor retten dersom utlendingen har forklart seg for politiet. Det er videre presisert at det ikke gjelder noe absolutt vilk?r om at det m? v?re tatt ut tiltale for menneskehandel i den aktuelle saken. Etter en konkret vurdering kan det s?ledes innvilges opphold ogs? i saker hvor det er tatt ut tiltale etter hallikbestemmelsen i straffeloven. Tilsvarende er det ikke noe absolutt vilk?r at vitnet selv er forn?rmet i den konkrete saken.0000

Similar Posts