Diplomati

– Staten m? bidra med minst 50 prosent til veibygging!

– Staten m? bidra med minst 50 prosent til veibygging!
04-07-2013 13:45 Kongelig Norsk Automobilklub Veiutbygging b?r i utgangspunktet finansieres med statlige midler, og skal det f?rst bompengefinansieres m? det innf?res en ?femtiprosentregel?, mener Kongelig Norsk Automobilklub.

Veiutbygging b?r i utgangspunktet finansieres med statlige midler, og skal det f?rst bompengefinansieres m? det innf?res en ?femtiprosentregel?, mener Kongelig Norsk Automobilklub.
– Vi er prinsipielt i mot bompenger. Vi er derfor sv?rt bekymret for den kraftige bompengeveksten vi har sett de siste ?rene. I tillegg er vi bekymret for effektiviteten ved innkrevingen, sier administrerende direkt?r i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Jan Johansen.
Det blir i 2013 satt ny rekord i bruk av bompenger. For 2013 foresl?s det ? ta inn 9,5 milliarder kroner i bompenger p? riksveiene. Tilsvarende bevilges det 6,8 milliarder kroner til riksveiinvesteringer. P? dette punktet er Nasjonal Transportplan oppfylt med 112 prosent. Tilsvarende er statens riksveiinvesteringer oppfylt med 95,2 prosent. I tillegg betales det 4,2 milliarder kroner i bompenger til fylkesveinettet i 2013.
– De totale riksveiinvesteringene, hvor vi tar med b?de bompenger og statlige investeringer, har ?kt med nesten 50 prosent fra 2011 til 2013, og det synes vi er sv?rt positivt. Men n?r vi ser at ?kningen i bompenger for riksvei er p? over 80%, mens den de statlige riksveiinvesteringene kun er ?kt med 19% s? blir vi bekymret for den ville veksten i bompenger.
I f?lge beregninger gjort av Opplysningsr?det for Veitrafikken m?tte bilistene i 2012 i gjennomsnitt ut med 3900 kroner og dette bel?pet forventes ? stige til 4400 kroner i 2013. Dette er langt over smertegrensen for avgiftstr?tte norske bilister.
Bompengene m? ikke sl?ses bort
Det er godt dokumentert, blant annet av Riksrevisjonen, at en un?dvendig h?y andel av bompengene g?r til innkreving og administrasjon.
– Vi i KNA ?nsker derfor ? effektivisere innkrevingen ved ? sl? sammen innkrevingsselskapene til ett nasjonalt selskap, innf?re en obligatorisk autopassbrikke, sette krav til andelen som g?r til administrasjon ? b?de per passering og for prosjektet totalt, samt tydeliggj?re prinsippene for nytten av prosjektet for den som skal betale, sier Jan Johansen.
I 2009 ble gjeldende Nasjonal Transportplan vedtatt, og det ble da sl?tt fast at administrasjonskostnadene var p? hele 12 prosent (finansieringskostnadene kommer i tillegg), og at antall innkrevingsselskap burde reduseres til ett per fylke eller region. Tre ?r senere har lite skjedd, og bompengeselskapene administreres i hovedsak like inneffektivt som i 2009.
P? E18 Lang?ker-Bommestad viser regnskapet for 2010 at 58 prosent av de innkrevde pengene g?r til administrasjon og finansieringskostnader. For denne typen prosjekt m? man ?penbart se p? andre finansieringsformer enn bompenger.
– Vi har ogs? sett en rekke eksempler p? at bilister som passerer bommen ikke n?dvendigvis har den store nytten av prosjektet de er med p? ? finansiere. Regjeringen m? derfor tydeliggj?re prinsippene for nytteverdien av prosjektet opp mot plassering av bommen.
Nei til rushtidsavgift
Regjeringen har vedtatt at det er mulig ? innf?re rushtidsavgift i byene, men s? langt har ingen norske byer sl?tt til p? dette tilbudet. KNA synes ikke det er s? rart. En rushtidsavgift rammer bilister p? vei til og fra jobb, skole og barnehage. Dette er ikke bilister som st?r i k? frivillig!
KNA forst?r utfordringene biltrafikk medf?rer i v?re st?rste byer og st?tter utbygging av alternativer som b?de pris- og kapasitetsmessig gir reisende et reelt valg men vi har vanskelig for ? se at de plutselig skulle v?re politisk vilje og evne til ? investere i effektiv innfartsparkering, og et kollektivtransporttilbud med den n?dvendige kapasitet og kvalitet til ? ta i mot den kollektivveksten man ?nsker. Dersom det likevel skal innf?res rushtidsavgift m? dette skje provenyn?ytralt, det vil si slik at den totale avgiftsbelastningen for bilistene ikke n?r enda nye h?yder. Videre m? disse midlene i s? tilfelle ?remerkes bestemte veiform?l, avslutter Jan Johansen.

A to już wiesz?  Stor boligmesse i Bergen 30.08 - 01.09

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er klubben for deg som ?nsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilk?r for bilistene – og ekte bilglede er KNA fremste form?l. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt ? v?re.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for ? ?ke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy