Kulturpolitikk

Statsbudsjettet 2013: Flere med nedsatt funksjonsevne m? ut i varig arbeid

Samfunnsviternes generalsekret?r, Gunn Elisabeth Myhren, er sv?rt positiv til forslaget i statsbudsjettet om fors?k med l?nnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Les pressemeldingen fra Samfunnsviterne.

– Tilbud om tilsetting og l?nn vil styrke tilknytningen til arbeidslivet og ?ke sjansen for videre yrkesaktivitet for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, sier Myhren.
Unge mottakere av arbeidsavklaringspenger skal prioriteres i prosjektet.
– Jeg er veldig glad for at det fokuseres p? unge arbeidstakere her, men det er synd at dette ikke kan tilbys til flere allerede i fors?ksrundene, sier Myhren.
– Tid er en viktig faktor for muligheten til ? etablere eller reetablere seg i arbeidslivet. Det m? vurderes raskt om dette kan bli et generelt tilbud til alle som st?r utenfor arbeidslivet, p?peker Myhren.
Myhren understreker ogs? at det er viktig ? starte tidlig med tilpasset studie- og botilbud til unge med nedsatt funksjonsevne som ?nsker ? ta h?yere utdanning.
– Jeg forventer en evaluering av dette fors?ket med l?nnstilskudd som virkemiddel for ? integrere flere i arbeidslivet. Yrkesdeltakelsen er lav for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For de det gjelder, er det avgj?rende ? komme ut i arbeidslivet og benytte sin kompetanse og delta i arbeidslivet p? lik linje med alle andre. Som samfunn har vi heller ikke r?d til ? la denne viktige arbeidskraftsressursen st? ubrukt, avslutter Myhren.
Samfunnsviterne organiserer samfunnsvitere og humanister og arbeider for ? bedre medlemmenes l?nns- og arbeidsvilk?r. Foreningen jobber bl.a. for ? synliggj?re og fremme verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv, for kvalitet i utdanningen og for styrket forskningsinnsats innen samfunnsvitenskap og humaniora.
For mer informasjon, kontakt Gunn Elisabeth Myhren, tlf. 951 57 451.

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for ? bedre medlemmenes l?nns- og arbeidsvilk?r, og fremme deres ?konomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.
Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne – hovedorganisasjonen for langtidsutdannede. Medlemmer av Samfunnsviterne har en h?yere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse (master/hovedfag), eller studerer p? bachelor- eller masterniv? i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Art Director   #Leo Burnett Agency   #Pratt Institute   #Thailands Oscar-kandidat