Internasjonalt

Statsgaranti for ungdoms-OL i 2016

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knadar. Eitt av prosjekta som no f?r 1.8 millionar kroner i st?tte ligg i Fjaler i Sogn og Fjordane.

– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. Vi er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om at det er eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i behandlinga av s?knadar.
I prosjektet Preform ?nskjer Fjaler kommune ? leggje til rette for at profesjonelle kunstprodusentar gjerne kan bu p? mindre stadar, og samstundes vere attraktive for den nasjonale og internasjonale marknaden. Fjaler kommune vil vidareutvikle eit fagmilj?, utvikle og ta i bruk modellar for r?dgjeving til kunstprodusentar i distrikta, styrke kommunen sitt omd?mme og gjere kommunen og regionen til ein meir attraktiv stad ? bu.
– Det er inspirerande ? sj? at Fjaler satsar s? tydeleg p? kunst i arbeidet med ? gjere kommunen meir attraktiv. Det blir spennande ? f?lgje med p? utviklinga i Fjaler dei komande ?ra, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy