Internasjonalt

Statsministerens program veke 25

Statsminister Jens Stoltenberg advarer mot faren for ?konomiske tilbakeslag i Norge. ? Statsministeren beh?ver ikke bekymre seg, sier sjefanalytiker Rune Foshaug i Abelia. – N?ringslivet i dag er b?de mer robust og kunnskapsbasert enn det som gikk inn i forrige finanskrise, sier Foshaug.
Abelias konjunkturbarometer juni 2011

Abelias konjunkturbarometer viser at norsk ?konomi er mer robust og framtidsrettet, og t?ler en eventuell ny krise. Nedganger enkelte n?ringer kan oppleve vil f?re til en n?dvendig omstilling. – En stor kunnskapsn?ring er en forutsetning for et konkurransedyktig Norge, sier Foshaug. Kunnskapsn?ringen st?r for en ?kende andel av samfunnets sysselsetting og verdiskaping.

– Innretningen p? regjeringens krisepakke under finanskrisen bidro til at nedturen for kunnskapsn?ringen ble mindre enn den ellers ville ha blitt, sier Foshaug. Kunnskapsbedriftene var gjennomg?ende mer positiv til markedssituasjonen f?r, under og etter finanskrisen enn andre n?ringer. Veksten i sysselsetting og i antall bedrifter det siste ?ret viser at kunnskapsn?ringen har styrket sin posisjon i norsk ?konomi. Prognosene for veksten i sysselsettingen i kunnskapsn?ringen p? 3 % i 2011 og 4 % i 2012 er ogs? betydelig h?yere enn n?ringslivet for ?vrig, sier Foshaug.

– Norsk ?konomi har de siste 20 ?rene gjennomg?tt en betydelig transformasjon. Kunnskapsn?ringen har siden 1990 vokst med ca 200 000 sysselsatte, og er n? den st?rste arbeidsgiveren i privat sektor med over 500 000 ansatte, sier Foshaug. Sysselsettingen innenfor naturbaserte og lavteknologiske n?ringer har i samme periode sunket dramatisk.

– Kunnskapsn?ringens vekst har bidratt til at kunnskaps- og teknologiintensiteten de siste 20 ?rene har ?kt betraktelig i n?ringer som bl.a. industri, varehandel, olje/gass og bygg og anlegg, sier Foshaug.
Andre hovedpunkter fra rapporten:
Sysselsettingsutviklingen har sl?tt ulikt ut for ulike kunnskapsn?ringer i etterkant av finanskrisen.
– Finans- og forsikringsn?ringen viser n? en klar oppgang i sysselsettingen etter en nedgang i 2009 og f?rst del av 2010. Det samme gjelder for n?ringen informasjon og kommunikasjon.
– Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (r?dgivere og konsulenter etc.) har hatt en jevn nedgang i sysselsettingen siden 2009 og gjennom 2010 til 1. kvartal 2011. Forventer n? en sterk vekst de neste 2 ?rene.
Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 har det gjennomg?ende v?rt en ?kende omsetning og verdiskaping i kunnskapsn?ringen.
– Unntaket er telekommunikasjon som har f?tt redusert verdiskapingen i gjeldende periode som f?lge av prisnedgang og meget moderat vekst i omsetningen, kombinert med en prisoppgang p? verdien av innsatsvarer og innsatstjenester.
Kontaktperson(er):
Administrerende direkt?r – Paul Chaffey Telefon:91643863 Mobil:
E-post:[email protected] sjefsanalytiker – Rune Foshaug Telefon:951 42 636 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.abelia.no
Vedlegg
Konjunkturbarometer for kunnskapsn?ringen juni 2011 ( Filetype: pdf , Size: 415463 bytes )
0000

Similar Posts