Internasjonalt

Statssekret?r Eide til Myanmar

Noreg og Slovenia har i dag signert nye avtaler om fordelinga av 26,9 millionar euro i E?S-middel. Pengane skal bidra til ? fremje den ?konomiske og sosiale utviklinga i Slovenia. Folkehelse, kulturarv, milj?vern og sivilt samfunn er prioriterte omr?de i dei nye avtalane.
? Med si strategiske plassering i hjartet av Europa, er Slovenia ein inngangsport til det s?raustlege Europa og Balkan. Dei nye avtalene gjer det mogleg ? ta eitt steg vidare i samarbeidet p? mange omr?de som er av felles interesse for oss, seier utanriksminister Jonas Gahr St?re.
Rammeavtalene om bruken av E?S-middel fr? Island, Liechtenstein og Noreg i perioden fram til 2014 vart i dag signert av statssekret?r Erik Lahnstein i Utanriksdepartementet og den slovenske kommunal- og regionalministeren Boštjan Žekš. Noreg bidreg med 97 prosent av midla.
Over 40 prosent av pengane til Slovenia skal styrke folkehelse, likestilling og arbeidsliv.
Folkehelse
10,2 millionar euro skal nyttast p? eit folkehelseprogram for ? redusere ulikskapar p? helseomr?det, forhindre livsstilsrelaterte sjukdommar og forbetre psykiske helsetenester. Programmet blir gjennomf?rt i samarbeid med Folkehelseinstituttet i Noreg. I tillegg vil 1,4 millionar euro g? til prosjekt med fokus p? likestilling og arbeidsliv.
Bevaring av kulturarv vil ogs? vere sentralt. Omlag ein femtedel (5 millionar euro) av den totale st?tta finansierer prosjekt som tek sikte p? ? verne historiske landemerke, ? gjere desse meir tilgjengelege, og til bevaring av naturarv.
Gr?nn satsing
Milj?vern er ein annan viktig sektor. 3,75 millionar euro er ?yremerkt program som har som m?l ? hindre tap i artsmangfald, verne ?kosystem og betre milj?overvaking og integrert planlegging. Statens kartverk i Noreg og Island vil fungere som r?dgivarar i det komande artsmangfaldsprogrammet.
Studentutveksling
St?tte til sivilt samfunn og stipend for studentar blir vidaref?rt. I tillegg kjem ny st?tte (144.000 euro) til ? fremje trepartsdialog mellom sosiale partnarar og offentlege myndigheiter. N?rare 1,9 millionar euro blir fordelt gjennom eit fond for frivillege organisasjonar. Eit tilsvarande bel?p vil g? til akademisk utveksling. Senter for internasjonalisering av h?gare utdanning i Bergen (SIU) vil vere med ? organisere stipendprogrammet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy