Internasjonalt

Stor interesse for bulystsatsinga

De siste dagene har det v?rt en del oppslag om at det er 17000 helsebyr?krater. Dette er feil. – Det store flertallet av disse 17000 utgj?res imidlertid av helt n?dvendig st?ttepersonell, som ikke kan kalles byr?krater. Dette dreier blant annet om resepsjonister, IKT- ansatte og personell p? n?dmeldesentraler, sier statssekret?r Robin K?ss i Helse- og omsorgsdepartementet.
K?ss er uenig i p?standene om at st?ttepersonell stjeler ressurser fra helse-Norge og ikke bidrar til ? behandle pasienter.
? Det er viktig at noen tar telefonen, s?rget for at IKT fungerer og at innkj?p blir foretatt. Hvis vi reduserer st?ttepersonellet vil det blant annet medf?re at leger vil jobbe mindre effektivt, og at ventetidene vil ?ke. N? har vi klart ? snu trenden og f?tt ventetiden ned. Det er viktig at denne utviklingen fortsetter, sier Robin K?ss.
Han viser ogs? til at Helseforetakene er en stor arbeidsgiver i norsk sammenheng.
? N?r helseforetakene samlet disponerer over 100 milliarder kroner i ?ret og har omlag 110-120 000 ansatte, m? man ha kompetente ansatte til ? ivareta disse verdiene.
Norge hadde i 2008 h?yest legedekning per innbygger av de nordiske landene, og er blant OECD-land med h?yest legedekning. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyr?.
? Samtidig har antall leger ved norske sykehus ?kt med hele 30 prosent fra 2002 til 2009, det viser at vi er p? rett vei, sier statssekret?r K?ss.
Riktig utvikling
Tall fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten viser at det i 2009 var til sammen 12 150 leger og 3 100 psykologer i spesialisthelsetjenesten (sykehusene), n?r man inkluderer private institusjoner med driftsavtale. Den samlede veksten i antall ansatte i helseforetakene har v?rt p? 11,7 prosent fra 2002 til 2009, hvorav
-antall ansatte som arbeider med pasientrettet arbeid har v?rt ?kt med 14,2 prosent, antall leger har ?kt med 30 prosent.
-antall ansatte innen administrasjon/kontor/service/teknikk og drift har ?kt med 4,6 prosent, og sett i forhold til antall ansatte har denne andelen v?rt stabil (svakt nedadg?ende).
? Det er alts? en st?rre ?kning i antall ansatte i pasientrettet arbeid. Samtidig ser vi at andre land som Danmark og Finland behandler flere pasienter pr. lege. Det kan tilsi at vi burde se p? om andre personellgrupper burde utf?re oppgaver som legene gj?r i dag, for eksempel sykepleiere, men ogs? administrativt personell, sier K?ss.
Kraftig vekst i behandlingskapasiteten
Det har v?rt en betydelig vekst i behandlingskapasiteten siden staten overtok eierskapet av sykehusene. I perioden fra 2002 til 2009 ?kte antall dag- og d?gnopphold i somatiske sykehus med ca 26 prosent (ca 300 000 opphold) og antall polikliniske konsultasjoner er tilsvarende ?kt med ca 30 prosent (over 900 000 konsultasjoner). Veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling har prosentvis v?rt enda st?rre.

F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter
0000

Similar Posts