Politikk

Stor underskriftskampanje for ulven i Norge!

02-05-2014 17:17 Bygdefolk for Rovdyr 20 000 har allerede skrevet under p? Bygdefolk for Rovdyrs underskriftskampanje for ulven!

Vi har ikke mer enn ca 33-37 ulver i Norge!
S? langt denne vinteren (2013-2014) er det registrert 33-37 helnorske ulver, som kun har tilhold p? norsk side av riksgrensen mot Sverige. Disse ulvene utgj?r det som omtales som den norske ulvebestanden.
Av grenseulvene, ulver som har tilhold p? begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, er det registrert 32-36 ulver i Norge. Disse grenseulvene regnes ikke med inn i den norske ulvebestanden. Det viser en forel?pig statusrapport for ulv i Norge per 15. mars i ?r, som H?gskolen i Hedmark (HiHm) har laget p? oppdrag fra Rovdata. (Kilde Rovdata).
Og siden nytt?r (1.1.2014) er allerede 6 ulver d?de (4 skutt v/ jakt og ekstraordin?r felling, 1 p?kj?rt, og 1 er under etterforskning om den er skutt under ulovlig jakt).
I 2013 ble 14 ulver skutt i Norge.
Regjeringen skal lage nytt bestandsm?l for ulv i 2014!
KUN 3 ulver har lov til ? f?de valper i Norge hvert ?r, og kun innenfor ulvesonen: Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsm?l p? tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsomr?det for ynglende ulv i Norge hvert ?r. Det vil si at kun 3 ulver har lov til ? f?de valper i Norge hvert ?r, og da kun i omr?det innenfor ulvesonen. Et s? lite bestandsm?l betyr at vi i dag ikke har en egen b?redyktig ulvebestand i biologisk forstand.
Regjeringen vil n? starte arbeidet med et nytt bestandsm?l for ulv. Dette skulle egentlig gj?res i samarbeid med Sveriges regjering, p? grunn av grenseulvene som har tilhold p? begge sider av riksgrensen. Svenskene har hittil inkludert grenseulvene i sin bestand. Men i Sverige setter EU og p?g?ende rettsaker om ulvejakt en stopper for videre utvikling i Sveriges rovdyrpolitikk p? n?v?rende tidspunkt. Den norske regjeringen har derfor bestemt seg for ikke ? vente p? svenskene, og vil g? videre med planene om ? lage et nytt bestandsm?l for ulv uten svenskene. Regjeringspartiene H?yre og FrP gitt signaler om at de ?nsker ? regne grenseulvene inn i det norske bestandsm?let.
Hvis grenserevirene regnes inn i bestandsm?let, vil bestandsm?let kunne oppn?s med grenseulvene, og de helnorske revirene kunne skytes bort. Sammen med lovlig jakt p? norsk og svensk side, i tillegg til ulovlig jakt, inneb?rer dette en katastrofe for ulven i Norge. Vi vil da ende opp med MINDRE ulv enn vi har i dag, og det er nesten ikke mulig. Dette inneb?rer en utryddelse av ulven i Norge.
BFR mener at det forel?pige bestandsm?let p? 3 helnorske ynglinger allerede har vist seg ? ligge langt under smertegrensen for forsvarlig norsk ulveforvaltning. Hvis n? grenseulvene ogs? skal regnes med, m? i det minste bestandsm?let ?kes tilsvarende.
Bygdefolk har derfor satt i gang underskriftkampanjen for ? bevare ulven i Norge som skal overleveres til statsminister Erna Solberg, klima- og milj?vernminister Tine Sundtoft og Bernkonvensjonen n?r den avsluttes. M?let er langt mer enn 20 000 underskrifter. Vi h?per alle som ?nsker ulv i Norge vil underskrive og la sin stemme bli h?rt.
“20 000 kan ikke ta feil. Massiv st?tte til BFR sin underskriftskampanje for ulven i Norge og utlandet.? BFR sin leder, Lars-Erik Lie, er meget forn?yd med resultatet av underskriftskampanjen.
LINK TIL UNDERSKRIFTSKAMPANJEN V?R:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Prime_minister_Erna_Solberg_and_the_Secretariat_of_the_Bern_Convention_Stop_Norways_plan_to_slaughter_our_wolvesStopp_ut/?copy
Du finner ogs? kampanjen p? Facebooksiden til BFR: https://www.facebook.com/bfrnorge
Bygdefolk for rovdyr har ogs? f?tt drahjelp til underskriftskampanjen av den internasjonalt kjente og respekterte milj?verneren, journalisten og forfatteren George Monbiot, som lot oss f? bruke hans tekst om ulvekonflikten i Norge og norske myndigheters h?ndtering av denne (publisert i The Guardian den 20.11.2012) i underskriftskampanjen v?r. Reaksjonene fra utlandet er meget kraftige n?r de f?r vite at alt oppstyret i Norge skyldes en minimal bestand p? ca 30-40 ulver!
Er det ?nskelig med uttalelse/intervju med leder Lars-Erik Lie er det bare ? ta kontakt enten direkte, eller via presseansvarlig:
Leder Lars-Erik Lie Mobil: 942 99 980
Med vennlig hilsen
Ingunn Lund-Vang
Presseansvarlig
Bygdefolk for rovdyr
Mobil: 91 81 74 53
Mail: [email protected]
www.bfrnorge.no
P? Facebook: https://www.facebook.com/bfrnorge

A to już wiesz?  Tyrkia setter liv i fare ved ? stenge grensene til Syria

Foto:(c) Torbj?rn Pehrsen

Bygdefolk for rovdyr viser til lover og avtaler som myndighetene har vedtatt, men ikke overholder i rovdyrforvaltningen:
Bernkonvensjonensform?l er ? verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. Landene skal legge s?rlig vekt p? truede og s?rbare arter. Norge har skrevet under denne avtalen. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for ? sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet f?ringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene.
Kunnskapsl?ftet Forvaltningen av v?re rovdyr, ogs? ulv, skal bygge p? kunnskap fra forskning.
Naturmangfoldloven § 5. (forvaltningsm?l for arter): M?let er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas p? lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesomr?der.
Naturmangfoldloven § 8. (kunnskapsgrunnlaget): Offentlige beslutninger som ber?rer naturmangfoldet skal s? langt det er rimelig bygge p? vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og ?kologiske tilstand, samt effekten av p?virkninger.
Naturmangfoldlovens § 18: Det f?lger av bestemmelsen at uttak bare kan gjennomf?res n?r bestandens overlevelse ikke trues, og form?let ikke kan n?s p? annen tilfredsstillende m?te. Ulven i Norge er kritisk truet, og det vanskeliggj?r alt uttak.
Rovdyrforliket Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte m?lsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppf?lging av dette.
Fakta bestandsm?l for ulv i 2013:
S? langt i ?r er det p?vist to valpekull i revir med helnorsk tilhold og fullstendig innenfor ulvesonen: Ett valpekull er f?dt i ?stmarka ved Oslo. I Letjennareviret, nord?st i Elverum kommune, er det p?vist én valp sammen med foreldreparet. Det er ogs? f?dt valper i Julussa-reviret i Hedmark, men her m? det kartlegges ferdig om reviret er mest utenfor eller innenfor ulvesonen. Svaret er klart i l?pet av mai m?ned i ?r, og f?rst da vet vi om bestandsm?let for ulv p? 3 ynglinger er oppn?dd i 2013. Kilde: Rovdata/Evenstad H?gskolen i Hedmark

A to już wiesz?  Timbuktu gir Norge hip hop fra Senegal

BFR vil fokusere p? en levende natur, et komplett ?kosystem med stort biologisk mangfold, der b?de byttedyr og rovdyr skal f? leve under minimal mennesklig p?virkning. Vi ?nsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre s? opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for ? gj?re det? Les om norske rovdyr og rovfugler p? v?r info. side.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy