Internasjonalt

Storberget tilgjengelig for media

For f?rste gang har Forskningsr?det bevilget st?tte til innovasjonsprosjekter i offentlige virksomheter. Dette er en st?tteform som tidligere har v?rt forbeholdt n?ringslivet. De to f?rste prosjektene omhandler begge IKT-l?sninger for helsesektoren.
? Norge har en velutviklet offentlig sektor som har vist evne til fornyelse. Men fortsatt ligger det store muligheter til forbedringer i mer systematisk kobling mellom forskning og anvendelse, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirekt?r i Forskningsr?det.
? Vi st?r overfor store samfunnsutfordringer, s?rlig innenfor helse- og velferdssektorene. Ny kunnskap, innovativ organisering og utvikling av nye tjenester, teknologi og behandlingsformer er helt n?dvendig for ? m?te en st?rre belastning p? v?re offentlige tjenester.
Forskningsr?det ?nsker gjennom sin nye st?tteordning, Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor , ? bidra til tettere samarbeid mellom forskningsmilj?er, offentlig sektor og n?ringsliv. Forskningsr?det skal fremover arbeide m?lrettet for ? mobilisere offentlige akt?rer til ? bedrive innovasjonsarbeid.
Hvordan lagre gendata?
? Vi st?r overfor en genetisk revolusjon, som inneb?rer at vi etter hvert vil f? store mengder genetiske data om hver enkelt, forutsier Dag Undlien, professor ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og leder for det ene prosjektet som n? f?r st?tte fra Forskningsr?det.
? Per i dag er ikke sykehusene og samfunnet i stand til ? h?ndtere denne utviklingen, legger han til.
I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) skal det n? utvikles en nasjonal l?sning for ? lagre genetiske data, som vil gi muligheten til desentralisert bruk gjennom sosiale media, samtidig som personvernet ivaretas.
Et mer effektivt helsevesen
? Genetiske unders?kelser har den fordelen at de kun trenger ? utf?res én gang. En person som har kartlagt genene sine vil ha et datasett som er gyldig hele livet, og vil kunne g? tilbake og se p? denne informasjonen ettersom nye medisiner og behandlingsm?ter mot sykdommer dukker opp. Dette forutsetter at dataene kan deles via nettbaserte l?sninger og gj?res tilgjengelige for bruk der hvor pasienten til enhver tid befinner seg, forklarer Undlien.
Han p?peker at en slik IKT-infrastruktur vil gi ?kt effektivitet, bedre kvalitet, reduserte kostnader og bedre tjenester for pasienter i det norske helsevesenet.
H?yteknologi til sykehusene
I det andre prosjektet, som ledes av Erik Fosse ved OUS, skal forskere fra OUS, Institutt for informatikk ved UiO og Handelsh?yskolen BI sammen gj?re det lettere ? ta i bruk h?yteknologiske medisinske prosedyrer ved norske sykehus. Forskerne tar utgangspunkt i en ny behandlingsform ved alvorlige hjertelidelser. Behandlingen kjennetegnes ved en samtidig bruk av en rekke ulike teknologier, blant annet kombinasjonen av bildeassistert behandling og kirurgi.
Dette krever store tverrfaglige team, og m?let med dette prosjektet er at ny teknologi tas i bruk p? en m?te som sikrer god samhandling. Metodikken som utvikles her skal i neste omgang kunne anvendes p? andre, tilsvarende h?yteknologiske medisinske prosedyrer.
De to f?rste prosjektene ble bevilget innenfor Forskningsr?dets Store program for Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT ? VERDIKT. Mer informasjon www.forskningsradet.no/verdikt
Kontaktperson(er):
Spesialr?dgiver – Susanne Ringdal Telefon:916 24 892 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.forskningsradet.no/verdikt
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy