Internasjonalt

St?re ?pner den f?rste internasjonale konferansen om funksjonshemmede i krig og konflikt

Justisdepartementet har endret utlendingsforskriften slik at det blir enklere for asyls?kere ? delta i frivillig arbeid. Dette vil bidra til ?kt frivillig deltakelse i lokalmilj?ene og motvirke passivisering i mottakene.
? Uavhengig om det gjelder et idrettslag eller en humanit?r organisasjon, vil Regjeringen sikre at asyls?kere skal ha anledning til ? v?re med p? dugnadsarbeid, bes?kstjeneste eller andre sosiale tjenester for barn, eldre og funksjonshemmede. For asyls?kere p? mottak vil det kunne oppleves som berikende og nyttig ? kunne delta i frivillig arbeid, sier justisminister Knut Storberget.
Endringen inneb?rer en regulering av adgangen for asyls?kere til ? utf?re frivillig vederlagsfritt arbeid for humanit?re, ideelle eller religi?se organisasjoner, idrettslag og lignende. For utlendinger i Norge vil det ikke v?re krav om oppholdstillatelse for ? delta i slikt frivillig arbeid. Form?let med endringen er ? sikre at det ikke er strengere rammer for adgangen til frivillig innsats for asyls?kere og andre uten oppholdstillatelse, enn hva som eventuelt er n?dvendig ut fra andre hensyn.
? Det frivillige Norge gj?r en stor og viktig innsats i lokalmilj?ene rundt omkring i landet. For Regjeringen er det viktig ? f?re en helhetlig frivillighetspolitikk som legger til rette for at alle kan delta. Jeg er opptatt av at ikke regelverket setter un?dvendige hindringer for en aktiv tilv?relse for asyls?kere i mottak og andre som har saker til behandling, sier Knut Storberget.
Justisdepartement har v?rt i dialog med R?de Kors og Frivillighet Norge for ? legge til rette for at ogs? asyls?kere kan delta i det viktige frivillige arbeidet som utf?res i regi av disse organisasjonene. President i R?de Kors, Sven Mollekleiv, er forn?yd med at asyls?kere n? f?r lov til ? v?re frivillige menssaken deres behandles.
? For mange kan det ? gj?re en frivillig innsats v?re en god m?te ? aktivisere seg og finne innhold i hverdagen, n?r man ikke har muligheten til ? jobbe. N? f?r de anledning til ? v?re hjelpsomme, kunne bry seg, kort og godt ta del i det frivillige arbeidet som alle andre i samfunnet, sier Mollekleiv.0000

Similar Posts