Internasjonalt

St?re m?ter Hellas? utenriksminister

– Meir bruk av informasjonsteknologi kan vera med p? ? gjera transport av personar og gods tryggare, meir milj?venleg og effektiv. For ? fremja ei slik utvikling har Samferdselsdepartementet no bede Vegdirektoratet om ? oppretta eit eige r?d, leia av vegdirekt?ren. R?det skal mellom anna leggja til rette for innf?ring av internasjonalt regelverk p? dette omr?det. R?det vil óg styrkja samarbeidet mellom styresmakter, organisasjonar og verksemder n?r det gjeld bruk av informasjonsteknologi innanfor s?rleg vegtransport, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
R?det skal mellom anna sj? til at det s?kallla ?ITS-direktivet? blir innarbeidd i E?S-avtalen. Dette direktivet tar for seg rammene for innf?ring av ?intelligente transportsystem, ITS? p? vegtransportomr?det.

– ITS-direktivet legg til rette for at vi f?r eit transportsystem som heng godt saman, ogs? over landegrensene. Direktivet synest ?g ? ha tatt omsyn til personvernet p? ein forsvarleg m?te. I det vidare arbeidet er det viktig ? ha eit s?rleg auge til personvernet. Gjennomf?ring av internasjonalt regelverk og styrkt samarbeid p? ITS-feltet vil ?g vera tenleg for dei mange norske verksemdene som utviklar og tilbyr nye og avanserte l?ysingar for drift og styring av transportsystem, sier samferdselsministeren.

Over budsjettet til Samferdselsdepartementet blir det gitt midlar til interesseorganisasjonen ITS-Norge som arbeider med ? fremja bruk av informasjonsteknolgi i transportsektoren. Departementet bidrar ogs? med midlar til forskingsprogrammet ?SMARTRANS? i regi av Noregs forskingsr?d. Dette forskingsprogrammet skal styrkja kunnskapsgrunnlaget n?r det gjeld n?ringslivet sine transportar og fremja smarte transportl?yvingar som er milj?messig berekraftige og energieffektive. Innanfor programmet er det mellom anna sett i gang ei rekkje prosjekt der ITS-l?ysingar blir nytta.

For fleire opplysingar ? sj?:
? Brev av 28. juli, 2011 fr? Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet

? Brev av 27. juli, 2011 fr? Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet (om mandat for ITS-r?det)

? Europaparlaments- og r?dsdirektiv
EU om rammene for innf?ring av intelligente transportsystem p? vegtransportomr?det og for grenseflater til andre transportformer

? Pressemelding 16. mars, 2011: Internasjonalt regelverk og samarbeid – for bruk av IKT i transportsektoren

? Strategi ? Intelligente transportsystemer, Samferdselsdepartementet, 2010 (pdf)

? Nettside om forskningsprogrammet SMARTRANS p? heimesidene til Noregs forskingsr?d

? Nettsidene til ITS Norge

For meir informasjon:
Pressetelefonen: 919 14 7770000

Similar Posts