Internasjonalt

St?re m?tte WTO-sjef Pascal Lamy

Regjeringen ?ker garantien for oppryddingsprosjektet p? Raufoss fra 90 til 124 millioner kroner. Det betyr at varslede tiltak som st?r igjen for ? bedre milj?kvaliteten kan gjennomf?res i perioden 2011 ? 2015.

– Det er gledelig ? konstatere at det etter tiltakene som er gjennomf?rt, har skjedd en betydelig forbedring av milj?kvaliteten i Raufoss Industripark. Overv?kingen s? langt tyder p? en stor bedring av vannkvaliteten i Hunnselva, som renner forbi industriparken, uttaler n?rings- og handelsminister Trond Giske.
– Med de ?kte rammene, kan vi gj?re en enda st?rre innsats for ? bedre milj?et, tilf?yer Giske.
Regjeringen foresl?r ? bevilge 8 mill. kroner til milj?tiltak p? Raufoss. Milj?tiltakene som er gjennomf?rt i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av milj?kvaliteten i parken, bl.a. ved at mer enn 600 tonn tungmetaller er fjernet fra jordsmonnet og fraktet til forsvarlig sluttdeponering p? godkjent deponi. Klif har signalisert at selv om tiltakene er gjennomf?rt i samsvar med tidligere gitte p?legg vil det v?re behov for videre oppf?lging knyttet til historisk forurensning.
Regjeringen foresl?r derfor ogs? ? ?ke garantien for oppryddingsprosjektet p? Raufoss fra 90 til 124 millioner kroner. Det betyr at varslede tiltak som st?r igjen for ? bedre milj?kvaliteten kan gjennomf?res i perioden 2011 ? 2015.
Milj?tiltakene som er gjennomf?rt i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av milj?kvaliteten i parken.
Rammen for de statlige garantiene for milj?- og forurensingsansvar i Mj?sa og p? Raufoss-omr?det ble opprinnelig satt til 50 millioner kroner, jf. St.prp. nr. 40 (2003-2004), Innst. S. nr 147 (2003-2004) og St.vedt. 23. mars 2004. Den statlige garantirammen ble i 2007 utvidet til 90 millioner kroner og i statsbudsjettet for 2010 ble garantirammen ytterligere utvidet til 124 millioner kroner.
Pr. 1. januar 2011 var det p?l?pt kostnader for til sammen ca. 90 millioner kroner. Overslag fra Raufoss N?ringspark og tilr?ding fra statens milj?r?dgiver p? samlede utbetalinger ligger til grunn for ?kningen av statsgarantien fra 90 til 124 millioner kroner.

Pressekontakt:
Pressevakten i N?rings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy