Internasjonalt

St?re til ministerm?te i Arktisk r?d

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag p? vegne av Regjeringen utredningen fra Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalget anbefaler ? satse p? en forsterket og konsekvent aktiviserings- og arbeidslinje i hele tiltakskjeden.
Utvalgets oppgave har v?rt ? analysere velferdsmodellens ?konomisk b?rekraft, og ? dr?fte mulige tiltak og strategier for ? gj?re velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for ? takle inn- og utvandring. Tre sentrale politikkomr?der er vurdert: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.
-Integrering i produktivt arbeid er en n?kkelfaktor for ? fremme langsiktig b?rekraft. Velferdsmodellen er avhengig av h?y yrkesdeltakelse for ? opprettholde et sjener?st og universelt velferdstilbud. Utvalgets analyser viser at det er behov for noen justeringer av norsk politikk, sier utvalgets leder Grete Brochmann.
Utvalget anbefaler:
En videref?ring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi.
? satse p? en kombinasjon av kompetanseheving, aktivisering og tilrettelegging for ? bygge broer inn i arbeidslivet.
At ytelser kan vris fra kontantoverf?ringer til tjenester og tiltak som fremmer deltakelse.
Et videre arbeid for ? sikre ordnede forhold i arbeidslivet.
-God integreringspolitikk l?nner seg, mens d?rlig integreringspolitikk fort kan bli fryktelig dyrt for samfunnet. Jeg opplever at utvalget p? mange omr?der gir st?tte til regjeringens arbeids- og inkluderingspolitikk. Samtidig blir vi av utvalget utfordret p? ? strekke oss enda lenger i dette arbeidet. Dette er viktig for ? sikre b?rekraften i velferdsordningene v?re framover, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
– Norge trenger arbeidsinnvandrere. Hvis vi skal klare ? opprettholde v?r h?ye sysselsetting m? vi v?re gode til ? integrere nye grupper i arbeidsmarkedet. Utvalgets rapport bekrefter at de viktige kravene vi stiller om deltakelse og aktivitet er riktige. Den peker ogs? p? omr?der vi m? se n?rmere p?. Jeg er allerede i gang med ? se p? hvordan overgangsst?naden gjennom aktivitetskrav kan bidra til ? f? flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.
Mer informasjon:
Velferd- og migrasjonsutvalgets NOU
Grete Brochmanns powerpoint presentasjon (pdf)

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy