Kulturpolitikk

Stortinget f?res bak lyset om bistand til utdanning

Andelen norsk bistand som g?r til utdanning ligger p? et bunniv?, stikk i strid med Stortingets ?nsker og fremlagte statsbudsjetter. ? Utdanning er n?kkelen til utvikling, og Plan synes det er skuffende at regjeringen ikke prioriterer barns skolegang. At dette skjer uten ? varsle det i statsbudsjettet, viser en alvorlig mangel p? ?penhet, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Stortinget reagerte da utdanning i sin tid ikke ble nevnt som et prioritert m?l for Erik Solheims utviklingspolitikk. En enstemmig utenrikskomite ba i 2009 om at ?den andelen av norsk bistand som g?r til utdanningssektoren, m? ?kes?. Siden har andelen bilateral bistand til utdanning fortsatt ? falle, til den n?dde et forel?pig bunniv? i fjor, med bare 5,5 % av den totale bistanden. Totalt har norsk bistand ?kt med nesten 10 milliarder under den r?d-gr?nne regjeringen. Samtidig har st?tten til bilateral bistand til utdanning sunket med nesten 150 millioner kroner.
– St?tten til skole og utdanning har g?tt ned b?de i andel og i kroner og ?re. Dette viser en skuffende nedprioritering av en av barns mest grunnleggende rettigheter og den viktigste n?kkelen til langsiktig utvikling, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Norads regnskaper viser at det i 2011 ble gitt 86 millioner mindre i utdanningsbistand enn ?ret f?r. Statsbudsjettet for 2011 sa imidlertid at ?Niv?et p? den bilaterale st?tten til utdanning skal opprettholdes som ledd i satsingen p? tusen?rsm?l 2, utdanning.? Ikke p? noe sted i budsjettet eller i Stortingets merknader ble det gitt signaler om at st?tten til utdanning skulle g? ned.
– I utviklingspolitikken er det et viktig m?l ? bidra til st?rre ?penhet og gjennomsiktighet i budsjettprosessene i fattige land. Det gj?r det s?rlig oppsiktsvekkende at regjeringen selv praktiserer s? lite ?penhet i behandlingen av det norske bistandsbudsjettet, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
– Dersom regjeringen ikke ?nsker ? prioritere bistand til utdanning, m? den si det rett ut og sikre flertall for dette i Stortinget, sier Bj?rn?y.
? Plan Norge h?per imidlertid at den nye utviklingsministeren Heikki Holm?s vil prioritere b?de utdanning og barns rettigheter generelt h?yere enn det Solheim gjorde, avslutter Helen Bj?rn?y.
Tall fra Norads budsjetter i vedlagte PDF.
Kilder:

Utdrag fra Statsbudsjettet 2011:
?Niv?et p? den bilaterale st?tten til utdanning skal opprettholdes som ledd i satsingen p? tusen?rsm?l 2, utdanning.? (s.134)
?Norge skal fortsette ? v?re en storinvestor i utdanning i utviklingsland. 80 pst. av Norges innsats i utdanningssektoren er rettet mot grunnskoleutdanning. M?let om utdanning er det tusen?rsm?let hvor man har kommet lengst. (s.15)
?Norsk st?tte til global helse og utdanning vil ogs? v?re en av de sentrale prioriteringene.? (s. 36)
?Regjeringen videref?rer satsingen p? tusen?rsm?l 2, utdanning.? (s. 43)
Utdrag fra Stortingets merknader til statsbudsjettet for 2011:
?I lys av tidligere kritikk av at regjeringen ikke lenger har utdanning blant de prioriterte satsingsomr?der, noterer komiteens medlemmer fra H?yre og Kristelig Folkeparti seg at det i den framlagte budsjettproposisjon presiseres at ?Niv?et p? den bilaterale st?tten til utdanning skal opprettholdes som ledd i satsingen p? tusen?rsm?l 2, utdanning.??
?Komiteen viser til at barn og unge utgj?r en meget stor andel av befolkningen i mange utviklingsland, og i det langsiktige utviklingssamarbeidet er det viktig ? satse p? barns og unges utdanning, helse og deltakelse i samsvar med FNs barnekonvensjon.?
Utdrag fra Innst. S. nr. 269 (2008?2009) til St.meld. nr. 13 (2008?2009) Klima, konflikt og kapital:
?Komiteen mener at den andelen av norsk bistand som g?r til utdanningssektoren, m? ?kes.? (s.13)
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy