Internasjonalt

Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA

N?rings- og handelsdepartementet har lagt frem et lovforslag som vil harmonisere regler om unders?kelser av ulykker til sj?s.
– For ? redusere sannsynligheten for at nye ulykker oppst?r, m? vi bli enda flinkere til ? h?ste erfaringer fra tidligere ulykker. De foresl?tte endringene i sj?loven gj?r at samarbeidet mellom europeiske unders?kelsesmyndigheter blir tettere, at reglene harmoniseres, og at flere ulykker vil bli unders?kt. Dette vil totalt sett styrke sj?sikkerheten, sier statsr?d Trond Giske.

Endringene i sj?loven medf?rer p? den ene siden at flere ulykker vil bli unders?kt, noe som vil gi et bredere erfaringsgrunnlag. P? den andre siden inneb?rer lovforslaget at norske regler harmoniseres med EUs regler p? omr?det, som er fastsatt gjennom et direktiv. Samtidig inneb?rer lovforslaget en formalisering av et langt tettere samarbeid mellom europeiske unders?kelsesmyndigheter enn i dag. Dette vil f?re til b?de et mer effektivt samarbeid, samt en bredere kompetanse i felles europeiske unders?kelser, noe som er spesielt viktig i en s? internasjonal n?ring som skipsfarten. Ogs? FNs sj?fartsorganisasjon (IMO)har fastsatt regler om unders?kelser som legger opp til et samarbeid mellom stater, men innen EU blir det n? et langt tettere samarbeid.
Lovforslaget vil bli behandlet av Stortinget i h?st og ventelig tre i kraft p? slutten av ?ret.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy