Internasjonalt

Styrker barnevernets omsorgssentre for enslige mindre?rige asyls?kere

– Energiledelsesprogrammet i forsvarssektoren har i perioden 2006-2010 bidratt til ? redusere energi?forbruket med 15 prosent. Beregninger viser at det over tid er mulig ? redusere forbruket med ytterligere 15 prosent, og regjeringen foresl?r derfor ? bevilge 7,7 millioner kroner i 2011 for ? videref?re satsingen, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Forsvarssektoren forvalter om lag 4,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse, og forbruker store mengder energi til belysning, oppvarming og varmt vann. Det er store muligheter for ? effektivisere energibruket, og det er allerede iverksatt en rekke tiltak for optimalisering av varmesentraler, styring av romtemperatur, regulering av varmtvannsproduksjon og effektivisering av lysbruk. Regjeringen ?nsker ? videref?re dette arbeidet. Kontinuerlig driftskontroll og holdningsarbeid er sentrale elementer i energiledelse.
Energiledelsesprogrammet skal sikre at energien produseres effektivt og milj?vennlig, og at brukeren blir oppl?rt til ? p?virke energibruken. Programmet gjennomf?rer prim?rt tiltak av driftsmessige karakter, men fremmer ogs? forslag til gjennomf?ring av st?rre en?k-prosjekter som finansieres over investeringsbudsjettet. Eksempler p? slike tiltak er blant annet ? konvertere varmesentraler basert p? olje til moderne varmesentraler med varmepumpe, bioenergi eller fjernvarme, og etablering av landstr?m til Sj?forsvarets fart?yer. Programmet st?ttes av Enova SF.0000

Similar Posts