Partier

Styrker siktedes rettssikkerhet

B?de i straffesaker og i sivile saker blir det n? lovfestet at lagmannsretten har en plikt til ? begrunne beslutninger om ankenekt. Videre lovfestes det at nedsatt funksjonsevne kan gi s?rlig grunn til ? oppnevne forsvarer. Dette er noen av endringene som i dag sanksjoneres og trer i kraft for ? styrke siktedes rettssikkerhet.

? Styrking av rettssikkerheten i straffesaker og redusere faren for uriktige domfellelser er en prioritert oppgave, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen har gjennomf?rt flere tiltak som lovendringer, en omfattende DNA-reform og tatt initiativ til en rekke forskningsprosjekter for ? nevne noen eksempler.
H?yesterett har sl?tt fast at beslutninger om ankesiling i straffesaker og sivile saker skal begrunnes n?r lagmannsretten finner det klart at anken ikke kan f?re frem. Dette er n? lovfestet. Straff er det mest inngripende virkemiddel samfunnet r?r over og det er viktig at siktede har full klarhet i hvorfor saken ikke vil bli pr?vd av lagmannsretten.
Siktede gis dessuten rett til ? kreve at p?talemyndigheten bringer saker avgjort ved s?kalt prosess?konomisk p?taleunnlatelse inn for retten. Det er viktig at det her gis adgang til rettslig pr?ving, siden en p?taleunnlatelse inneb?rer en konstatering av straffskyld.
Videre lovfestes det n? at nedsatt funksjonsevne med videre hos siktede kan v?re en s?rlig grunn til ? f? oppnevnt forsvarer. Endringen klargj?r n?r forsvarer b?r oppnevnes og kan bidra til ? styrke siktedes rettssikkerhet. Dessuten lovfestes et krav om skriftlig mandat n?r retten eller p?talemyndigheten oppnevner sakkyndige. I tillegg lovfestes en plikt for aktor til ? frafalle tiltalen eller nedlegge p?stand om frifinnelse n?r det fremst?r som klart at det ikke er tilstrekkelig bevis for domfellelse. Lovendringene f?lger opp NOU 2007: 7 ?Fritz Moen og norsk strafferettspleie? hvor det ble foresl?tt regelendringer som kan bidra til ? forhindre uriktige domfellelser i fremtiden. Utredningen har resultert i forholdsvis f? lovendringer, ettersom de fleste av utvalgets anbefalinger varetas p? annen m?te.

Enkelte av lovendringene som sanksjoneres i dag egnet til ? gj?re straffesaksbehandlingen mer smidig. Blant annet er det gitt generelle og permanente regler om bruk av fjernm?te og fjernavh?r i straffesaker. Disse endringene vil tre i kraft til neste ?r sammen med forskriftsbestemmelser om fjernavh?r og fjernm?te.0000

Similar Posts