Partier

Styrket vern for boligkj?pere

Fra 1. juli 2011 blir det tryggere ? kj?pe bolig under oppf?ring. Blant annet skal entrepren?rens garantier gjelde i fem ?r, mot to i dag. Kongen i statsr?d har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om endringar i bustadoppf?ringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal).
? Forslagene er viktige for ? gi boligkj?perne et godt vern, hvis for eksempel entrepren?ren g?r konkurs i l?pet av byggeprosessen. Kj?p av ny bolig er en stor investering for folk flest. Derfor m? lovreglene ivareta hensynene til forbrukerne i slike situasjoner, sier justisminister Knut Storberget.
St?rre garantier og lenger garantiperiode. Garantireglene i bustadoppf?ringslova skjerpes. Entrepren?rer har plikt til ? stille garanti for sin oppfyllelse av avtalen. Lovendringen inneb?rer at minstekravene til st?rrelsen p? disse garantiene heves og at garantiperioden utvides fra to til fem ?r, slik at den faller sammen med den absolutte reklamasjonsfristen i loven.
? Dette betyr en styrking av forbrukernes muligheter til ? f? ?konomisk dekning for sine krav mot entrepren?rer, sier Storberget.
Avklarer reglene. Det hender at boliger i nybyggprosjekter blir solgt videre f?r de er ferdigstilt. En rekke slike videresalg bygger p? et synspunkt om at det kun er retten til boligen, og ikke selve boligen, som overdras. Det har r?det usikkerhet rundt dette blant akt?rene i eiendomsbransjen, noe som ogs? har skapt en usikker rettssituasjon for forbrukere.
Det presiseres n? i bustadoppf?ringslova at avtaler om videresalg av rett til boliger fra n?ringsdrivende til forbrukere, likestilles med videresalg av selve boligen. Dermed f?r investorer som videreselger en kontraktsposisjon til en bolig, et selvstendig oppfyllelsesansvar overfor kj?peren. N?r det gjelder avtaler om videresalg av rett til boliger fra forbrukere, inntas det bestemmelser i avhendingslova som inneb?rer at slike salg ikke likestilles med salg av selve boligen. Slike avtaler reguleres i stedet av kj?pslovgivningen som salg av fordringer. For ? ivareta hensynet til kj?peren av kontraktsposisjonen der denne er forbruker, lovfestes oppgj?rsregler som beskytter kj?peren mot ? m?tte utbetale usikret vederlag.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy