Politikk

Sv?rt l?gt niv? av antibiotikaresistens i norske svinebesetningar

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i v?r testa for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det vart funne smitte i berre ein av svinebesetningane.
– Dette er sv?rt gledelege tal for norske svineb?nder, seier 1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen.
– Desse funna stadfester at det vi gjer i norsk husdyrproduksjon virkar. Vi i landbruket skal halde fram med ? gjere jobben v?r med ? sikre god dyrehelse og eit l?gt antibiotikaforbruk, seier Ianssen.
F?rst i verda
Antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA) er tidlegare p?vist i 24 andre svinebesetningar her til lands. Dette er eit sv?rt l?gt niv? og Noreg er det f?rste landet i verda som fors?ker ? nedkjempe smitte av LA-MRSA. Denne type bakteriar er relativt vanleg hos gris i mange land, og kan smitte mellom dyr og menneske ved kontakt. Alle norske svinebesetningar med ti eller fleire purkar har derfor blitt testa for dette i ?r, og berre ei besetning var smitta av LA-MRSA.
– Dette er eit resultat av god dyrehelse og lite bruk av antibiotika i norsk matproduksjon. I arbeidet med LA-MRSA har vi f?tt kunnskap om at folk kan vere ei smittekjelde for gris her til lands. Resultata har derfor vore ei p?minning om kor viktig det er med godt smittevern p? kvart enkelt gardsbruk, seier Kristin Ianssen.
Antibiotikaresistens er eit samfunnsproblem
LA-MRSA hos gris vart p?vist f?rste gong i Noreg i 2011. Denne smitten er blitt f?lgd opp og dei fleste besetningane har sanert. Mattilsynet vil no etablere ?rleg overvaking for antibiotikaresistente gule stafylokokkar hos gris. Det er ei ordning Noregs Bondelag ?nskjer velkommen.
– Antibiotikaresisten er eit samfunnsproblem. Det er viktig at samfunnet m?ter utfordringa med ein heilskapleg strategi , og at overvakinga blir vidaref?rt p? eit niv? som sikrar god kontroll ogs? i framtida, seier Kristin Ianssen.
M? ivareta bonden
Nestleiaren i Norges Bondelag understrekar ogs? at det er viktig ? ivareta den enkelte svineprodusenten som opplever ? f? smitte i besetninga si og dermed hamnar i ein sv?rt krevjande situasjon.
– Det er n?dvendig at styresmaktene f?r p? plass langsiktige og varige ordningar som dekkar dei ?konomiske tapa bonden f?r som f?lgje av ambisjonen om ? avgrense spreiinga av antibiotikaresistens, seier Kristin Ianssen.
Kontaktperson Norges Bondelag:
nestleiar Kristin Ianssen telefon 951 83 787
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy