Internasjonalt

Svensk justisminister til Norge

Staten tilbyr jordbruket ei inntektsramme som gir grunnlag for ein inntektsvekst p? 7 prosent i 2012, eller 17.000 kr pr ?rsverk i h?ve til 2011 f?r ?rets oppgjer.
Sj? heile tilbodet (pdf, 3 Mb)
Pressekonferansen blir sendt direkte p? Nett-TV kl. 13.00
– Tilbodet fr? staten gir god inntektsutvikling for b?ndene, og vi prioriterer spesielt husdyrhaldet i distrikta. Tilbodet tek omsyn til svakare inntektsutvikling i jordbruket fra 2006 til 2011 enn det partane la til grunn for avtalen i 2010. Prisendringane for forbrukerane vil bli p? om lag 0,7 prosent, seier statens forhandlingsleiar Leif Forsell. Han strekar under at statens tilbod har ein god milj?profil.

Statens forhandlingsleiar, ekspedisjonssjef Leif Forsell. Foto: Torbj?rn Tandberg
Prisauke
Staten gjer framlegg om at m?lprisane p? jordbruksr?varer skal auke med 535 millionar kroner. Effekten p? forbrukarprisane kan bli om lag 1,6 prosent p? mj?lkeprodukt og egg, 1,1 prosent p? kj?t, ein kvart prosent p? br?d og kornprodukt, 0,6 prosent p? frukt, poteter og gr?nnsaker, som f?lgje av dette tilbodet. Staten vil styrke opplysnings-arbeidet for frukt og gr?nt.
Auka l?yvingar over statsbudsjettet
For tiltak over statsbudsjettet gjer staten framlegg om ? prioritere direkte tilskott til b?ndene. Det blir lagt vekt p? ? styrke ?konomien i mj?lkeproduksjonen og det distrikts- og grasbaserte husdyrhaldet. Samla l?yving over statsbudsjettet aukar med 315 millioner kroner. Omdisponering innanfor budsjettet gjer det likevel mogeleg ? auke l?yvingane til areal- og kulturlandskapstilskott, husdyrtilskott, driftstilskott og beitetilskott med om lag 435 mill. kroner.
Sj? brev fr? Finansministeren til Landbruks- og matministeren av 11.5.2011 (pdf, 278 Kb)
Investeringstiltak
– For ungdom som vil satse i landbruket, har b?de h?ve til god inntekt og gode velferdsordningar mykje ? seie. Dette tilbodet gir betre investeringsordningar for jordbruket og velferdsordningane blir styrkt, seier Leif Forsell.
Milj?tiltak og ?kologisk jordbruk
L?yvingane til milj?tiltak blir foresl?tt auka med om lag 170 millioner kroner. Staten foresl?r forsterking av innsatsen for kulturlandskapet, regionale milj?program, og den kommunale ordninga med spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap. Staten gjer framlegg om ? styrke utviklingstiltaka innan ?kologisk jordbruk.
Finansiering av medlemsavgift til folketrygda
Jordbruksavtalen har hatt ei l?yving til folketrygda, for ? dekke skilnaden mellom ordin?r trygdeavgift og mellomsats, som b?nder betalar. Denne l?yvinga har vore l?gare enn den verkelege skilnaden. Statens forhandlingsutval har lagt eit brev fr? finansministeren til grunn for tilbodet. I brevet blir det varsla forslag om ? heve trygdeavgifta for n?ringsinntekt i jord- og skogbruk til ordin?r sats fr? 2012. Det skal samstundes fremjast forslag om ? auke jordbruksfr?draget ved likninga. L?yvinga til folketrygda fr? jordbruksavtalen er omdisponert til inntektsgjevande tiltak, slik at jordbruket ikkje tapar p? omlegginga av systemet.
Tabell 1. Finansiering av tilbodet
Tabell 2. M?lprisendringar fra 1.7.11
Tabell 3. Endringar i l?yvingar til gjennomf?ring av jordbruksavtalen
Tabell 4. Berekna utslag p? referansebruka av pris- og tilskottsendringar, inkl. ansl?tt kostnadsendring til 2012

Fra v.: Leder i Norsk bonde- og sm?brukarlag, Ann Merete Furuberg og Leder i Norges bondelag, Nils T. Bj?rke mottar Statens tilbud fra Statens forhandlingsleder Leif Forsell. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

0000

Similar Posts