Partier

Tilbud om mottaksplass til alle asyls?kere

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud presenterer i dag statusrapporten for Handlingsplan for samiske spr?k i Sk?nland i Troms. – Et viktig resultat s? langt er en st?rre bevissthet om de samiske spr?kene b?de hos offentlig myndigheter og i samfunnet for ?vrig, sier Rigmor Aasrud.
Handlingsplan for samiske spr?k ble lagt fram v?ren 2009, og har en tidsramme p? fem ?r. Statusrapporten er utarbeidet i dialog med Sametinget og gir en oversikt over tiltakene som ble lansert i 2009 og hvordan de er gjennomf?rt. Flere tiltak er styrket, og nye tiltak er kommet til.
– Et av de viktigste grepene er ? synliggj?re at vi har tre likeverdige samiske spr?k i Norge, slik at samiske spr?k blir en selvf?lgelig del av samfunnslivet. Likeverdig utvikling av de tre samiske spr?kene krever spesiell innsats overfor lulesamisk og s?rsamisk spr?k, sier statsr?d Rigmor Aasrud
Arbeidet for ? styrke de samiske spr?kene krever en langsiktig og kontinuerlig innsats p? de fleste sektoromr?dene og p? alle forvaltningsniv?er. Alle de samiske spr?kene er av UNESCO klassifisert som truede spr?k.
– Situasjonen for samiske spr?k er alvorlig, og vi kan ikke v?re stilltiende vitner til at en nasjonal kulturarv blir borte. Derfor er arbeidet for samiske spr?k er en prioritert oppgave for regjeringen. Det aller viktigste er likevel den enkeltes valg: Skal de samiske spr?kene videref?res, m? de snakkes og skrives som aktive bruksspr?k, sier statsr?d Aasrud.
Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot tre hovedomr?der ? L?re, Bruke og Se ? oppl?ring, bruk av samisk i kontakt med offentlig forvaltning, og synliggj?ring av de samiske spr?kene. Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samarbeider om en st?rre kartlegging av bruken av de samiske spr?kene.
– Sametinget har en sv?rt viktig rolle n?r det gjelder ? ta vare p? og videreutvikle samiske spr?k, og vi ?nsker ? videref?re det gode samarbeidet, sier statsr?d Aasrud.
Regjeringen har de siste tre ?rene sikret en ?kning p? til sammen 23 millioner kroner til samiske spr?k over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, hvorav 12 millioner kroner er overf?rt til Sametinget. Dette kommer i tillegg til de andre departementenes satsinger p? samisk spr?k innenfor sine ordin?re budsjetter.
Handlingsplan for samiske spr?k – status 2010 og videre innsats 20110000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy